loading
ENG SVE

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Norva24 Group AB (publ) har idag, den 22 maj 2024, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.Val av styrelse och revisorÅrsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex...

Regulatorisk

Levererar på förvärvsagendan, verksamheten påverkades av färre arbetsdagar under första kvartalet

Delårsrapport Januari–mars 2024 Januari–mars 2024De totala rörelseintäkterna uppgick till 769,9 MNOK (704,6), en ökning med 9,3 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 1,6 procent.Intäkter från avtal med kunder uppgick till 758,9 MNOK (700,1), en ökning med 8,4 procent.Justerad EBITA uppgick till 52,3 MNOK (59,4).Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 2,9 MNOK (2,4).Rörelseresultatet (EBIT)...

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 16 maj 2024 förvärvat 100 procent av aktierna i Högtryckstjänst Syd AB genom sitt dotterbolag Norva24 Sverige AB.

Förvärvet innebär att Norva24 fortsätter att stärka positionen på marknaden i en av Sveriges största städer, Malmö, samt stärker verksamheten inom relining. Högtryckstjänst Syds försäljning uppgick till ca 19 MSEK LTM Q1 2024 ochhar kontinuerligt levererat en stark tillväxt med en god lönsamhet.Bolaget har sitt säte i Arlöv nära Malmö i moderna och effektiva lokaler.Högtryckstjänst Syd, etablerat 2017, har sin största verksamhet...

Invitation till Webbsänding – Norva24 Groups Q1 rapport 2024 publiceras 22 maj

Norva24 kommer att publicera sin Q1 rapport onsdag den 22 maj 2024 klockan 08.00 (CEST). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag.Henrik Norrbom Group CEO och Stein Yndestad Group CFO presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 22 maj 2024Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CET)Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30 (CET)För att...

Regulatorisk

Norva24 expanderar inom avancerade UIM-tjänster i Danmark genom förvärv av Nordic Powergroup Holding A/S

Norva24 Group AB (publ) (“Norva24”, “bolaget”), marknadsledaren inom UIM-tjänster (Underground Infrastructure Maintenance) i norra Europa, fortsätter att växa genom värdeskapande förvärv. Bolaget annonserar idag förvärvet av den ledande aktören inom marknaden för högtrycksspolning i Danmark, Nordic Powergroup Holding A/S (”NPG”). Genom förvärvet cementerar Norva24 sin position som marknadsledare inom UIM-tjänster på den danska...

Regulatorisk

Rättelse: Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Wrong attachment På god väg att leverera utifrån målen – stabil organisk och förvärvad tillväxt – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde – 46 procent taxonomiförenliga gröna tjänster under 2023 Som den tydliga ledaren på marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Norden och norra Europa har vi en utmärkt position för att ytterligare stärka vår ställning och skapa värde för kunder, lokalsamhällen och...

Regulatorisk

Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

På god väg att leverera utifrån målen – stabil organisk och förvärvad tillväxt – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde – 46 procent taxonomiförenliga gröna tjänster under 2023 Som den tydliga ledaren på marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Norden och norra Europa har vi en utmärkt position för att ytterligare stärka vår ställning och skapa värde för kunder, lokalsamhällen och aktieägare under de...

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORVA24 GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226–2553 (“Norva24” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2024 klockan 14:00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja...

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 17 april 2024 tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitek Miljø AS (”Vitek”) genom sitt dotterbolag Norva24 Vest A/S.

Vitek är en kvalitetsleverantör av UIM-tjänster (Underground Infrastructure Maintenance) i västra Norge. Vitek erbjuder ett brett utbud av kritiska infrastrukturtjänster ovan och under jord och kommer tillsammans med Norva24 Vest att erbjuda ett komplett tjänsteerbjudande till kunder i Västnorge. Vitek ligger i Rådal söder om Bergen och kommer att vara ett bra komplement till Norva24s geografiska placering väster om staden. Företaget har 38...

Regulatorisk

Arild Bødal föreslås bli ny ordförande i Norva24 Group AB

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Norva24 Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Norva24”) föreslår att den nuvarande styrelseledamoten Arild Bødal utses till styrelseordförande, eftersom den nuvarande styrelseordföranden Vidar Meum har informerat valberedningen att han vill lämna styrelsen. ”Vi vill tacka Vidar Meum för hans värdefulla bidrag som styrelseordförande i Norva24 sedan 2017. Under denna period har Norva24 vuxit till en...

Norva24 Söderlindhs tecknar nytt avtal med VA SYD

Norva24 Söderlindhs erhåller nytt uppdrag genom nytecknat avtal med VA SYD, en av de ledande och största organisationerna i Sverige rörande kommunalt VA, avseende samhällsviktiga tjänster inom spolning, rörinspektion samt slamsugning. Våra tjänster kommer omfatta resurser inom recycling, kombispolning, filmning och rörinspektion samt även gräv- och torrsugning. Planerad avtalsstart är den 19 mars 2024 och avtalets längd är maximalt 8 år...

Regulatorisk

Intäkts- och vinsttillväxten fortsätter

Bokslutskommuniké Januari-december 2023 Oktober-december 2023 De totala rörelseintäkterna uppgick till 855,7 MNOK (719,5), en ökning med 18,9 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 5,2 procent. Intäkter från kundkontrakt uppgick till 854,4 MNOK (712,6), en ökning med 19,9 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 60,0 MNOK (35,3). Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 7,2 MNOK (25,8)....

Webcast – Norva24 Groups Bokslutskommuniké januari-december 2023 publiceras 23 februari – inbjudan till webcast

Norva24 kommer att publicera sin Q4 rapport fredagen den 23 februari 2024 klockan 08.00 (CET). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CET) samma dag. Henrik Norrbom Group CEO och Stein Yndestad Group CFO presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 23 februri 2024Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CET)Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30...

Regulatorisk

Stein Yndestad utsedd till Chief Financial Officer för Norva24 Group

Stein Yndestad utses till ny Chief Financial Officer (CFO) för Norva24 Group ("Norva24"), från och med den 23 januari 2024. Yndestad är för närvarande Chief Corporate Development Officer och ansvarig för investerarrelationer på Norva24. Dessa funktioner kommer att slås samman i CFO-rollen, under Stein Yndestads ledning. "När vi nu omorganiserar ekonomifunktionen i Norva24 är jag glad att Stein återigen tar ett omfattande ansvar...

Regulatorisk

Förändring i Norva24 valberedning

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Norva24 årsstämma 2024 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget. Med anledning av Briarwood Capital Partners förvärv av aktier motsvarande 5,89 procent av kapitalet har bolagets ägarkrets förändrats. Mot bakgrund av detta har Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, ställt sin plats i valberedningen till förfogande för större...

Regulatorisk

God tillväxt och förbättrad marginal

Delårsrapport Januari-september 2023 Juli-september 2023De totala rörelseintäkterna uppgick till 792,2 MNOK (612,0), en ökning med 29,4 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 7,8 procent.Intäkter från kundkontrakt uppgick till 785,1 MNOK (610,6), en ökning med 28,6 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 110,1 MNOK (76,6).Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 0,9 MNOK (1,1). Justerad EBITA...

Norva24 fortsätter sin strategiska expansion i Sverige och Tyskland genom förvärv av ControTech och Baier

9 november 2023 13:00 CET Norva24, marknadsledaren inom den nordeuropeiska UIM-tjänstemarknaden (Underground Infrastructure Maintenance), fortsätter leverera på sin tillväxtstrategi med värdeskapande företagsförvärv genom att förvärva ControTech i Malmö AB (ControTech) i Sverige och Baier Rohrreinigung GmbH (Baier) i Tyskland."Att utöka vår närvaro i Sverige och Tyskland är en nyckelkomponent i Norva24:s strävan att bli ett europeiskt...

Webcast – Norva24 Groups Q3 rapport 2023 publiceras 21 november 2023

Norva24 kommer att publicera sin Q3 rapport tisdagen den 21 november 2023 klockan 08.00 (CET). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CET) samma dag. Henrik Norrbom Group CEO, Dean Zuzic, Group CFO och Stein Yndestad Chief Corporate Development Officer & IRO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 21 november 2023Tid: Rapport publicerad kl....

Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2024

Valberedningen ska, i enlighet med instruktioner för valberedningen i Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”), bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman för 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen. Valberedningen inför årsstämman för 2024 består, utöver...

Regulatorisk

Norva24 Group AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 25 maj 2023 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Norva24:s prestationsaktieprogram, dvs. säkring av leverans av Norva24-aktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma,...

Regulatorisk

Stark intäktstillväxt och bra operativt kassaflöde under andra kvartalet

Delårsrapport Januari-juni 2023 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 799,4 MNOK (608,5), en ökning med 31,4 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 4,0 procent. • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 792,3 MNOK (603,9), en ökning med 31,2 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 67,8 MNOK (63,6). • Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 4,4 MNOK (5,6). • Justerad EBITA...

Webcast – Norva24 Groups Q2 rapport 2023 publiceras 22 augusti 2023

Norva24 kommer att publicera sin Q2 rapport tisdagen den 22 augusti 2023 klockan 08.00 (CEST). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag. Stein Yndestad tf VD och koncernchef, Dean Zuzic, Group CFO, och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 22 augusti 2023Tid: Rapport publicerad kl. 08.00...

Regulatorisk

Henrik Norrbom utsedd till ny VD för Norva24-koncernen

Styrelsen i Norva24 har utsett Henrik Norrbom till VD för Norva24-koncernen. Henrik tillträder den 18 september 2023 Henrik Norrbom är för närvarande verkställande direktör för Cramo AB, ett bolag för uthyrning av utrustning och maskiner, med en omsättning på cirka 3,5 billion miljarder SEK och 1 000 anställda på 96 orter. I sin befintliga roll och i många tidigare positioner har Henrik skaffat sig mycket värdefulla erfarenheter och...

Regulatorisk

Norva24 Group AB (publ) har idag, den 25 maj 2023, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.Val av styrelse och revisorÅrsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta...

Regulatorisk

Delårsrapport Januari-mars 2023

Stark organisk och förvärvad tillväxt under Q1 med ökade marginaler Januari-mars 2023 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 704,6 MNOK (526,4), en ökning med 33,8 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 8,5 procent. • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 700,1 MNOK (518,2), en ökning med 35,1 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,0 MNOK (36,3). • Perioden har belastats med jämförelsestörande...

Invitation till Webbsänding – Norva24 Groups Q1 rapport 2023 publiceras 23 maj

Norva24 kommer att publicera sin Q1 rapport tisdagen den 23 maj 2023 klockan 08.00 (CEST) Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag.Henrik Damgaard, VD och koncernchef, Dean Zuzic, Group CFO, Stein Yndestad CDO och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 23 maj 2023Tid: Rapport publicerad kl. 08.00...

Regulatorisk

Norva24’s års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad

Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida. På god väg att leverera utifrån målen- stabil organisk och förvärvad tillväxt– fortsatt utmärkt operativt kassaflöde- 44 procent definerad som gröna tjänster i Norva24 i 2022“När vi ser tillbaka på Norva24s första år som börsnoterat bolag blickar vi med stolthet tillbaka på ett år med en stark...

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORVA24 GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226–2553 (“Norva24” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 klockan 16:00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja...

Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-december 2022

Solid organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv under 2022, marginalerna under det fjärde kvartalet påverkades negativt av det tidiga vintervädret – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde

Regulatorisk

Henrik Damgaard väljer att sluta som VD för Norva24

Henrik Damgaard har informerat styrelsen för Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) att han har tackat ja till ett nytt jobb som VD för ett bolag inom en annan, icke-konkurrerande bransch. Han har därför idag lämnat in sin avskedsansökan. Henriks sista dag som VD för Norva24 är planerad till juli 2023. Styrelsen kommer så snart som möjligt att starta processen med att hitta en ny VD för Norva24.

Norva24 förvärvar NRC Gravco i Oslo, vilket tillför 90 miljoner NOK i intäkter och konsoliderar Norva24s position i Osloregionen med omnejd ytterligare

Norva24 har tecknat ett avtal om att köpa 100 % av aktierna och tillgångarna i NRC Gravco AS och dess dotterbolag Sepik Tank AS, tillsammans “Gravco”. Förvärvet av Gravco stärker ytterligare Norva24s marknadsposition inom underhållsarbete av underjordisk infrastruktur (UIM) i Osloregionen med omnejd. Gravco hade en omsättning på omkring 90 miljoner NOK under 2022 med en hög marginal.

Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2023

Valberedningen ska, i enlighet med instruktioner för valberedningen i Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”), bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman för 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Norva24 förvärvar CKS i Berlin – tillför 40 miljoner NOK i intäkter och konsoliderar Norva24 ytterligare som tydlig marknadsledare i storstadsregionen Berlin/Brandenburg

Norva24 har slutfört ett avtal om att köpa 100 % av aktierna och tillgångarna i CKS Express Baumanagement GmbH och CKS Rohr Express e.K. (CKS). Efter det nyligen genomförda förvärvet av Jutzy Haustechnik Service GmbH i Potsdam stärker förvärvet av CKS ytterligare Norva24:s marknadsledande position inom underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i storstadsområdet Berlin. CKS hade en omsättning på 38 miljoner NOK (3,8 MEUR) 2021 med en mycket god marginal.

Norva24 förvärvar Jutzy i Potsdam – tillför ~150 MNOK i intäkter och befäster Norva24s ställning som tydlig marknadsledare i storstadsområdet Berlin

Norva24 har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jutzy Haustechnik und Service GmbH (Jutzy). Förvärvet stärker Norva24 ledande marknadsställning inom Underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Tyskland och gör Norva24 till en tydlig ledare i storstadsområdet Berlin. Jutzy hade under 2021 intäkter om ca. 150 MNOK (15 MEUR) och sunda marginaler.

Regulatorisk

Norva24 Group AB utser Dean Zuzic till Group Chief Financial Officer (CFO)

Dean Zuzic har över 25 års erfarenhet inom ekonomi och management. Han är för närvarande CFO för ABL Group ASA, noterat i Oslo, Norge. Under sin karriär har han även haft rollen som CFO i de två börsnoterade bolagen TGS-NOPEC Geophysical Company ASA och Spectrum ASA, och innan dess var han CFO för Norsk Gjenvinning, Kid Interior och Plantasjen. Hans karriär började hos McKinsey & Company och tidigt i karriären arbetade han även tre år som aktieanalytiker. Zuzic är norsk och bor i Oslo.

NORVA24 STÄRKER POSITIONEN INOM RELINING/RÖRINFODRING PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN GENOM FÖRVÄRVET AV STOCKHOLM RELINING

Norva24 AB har förvärvat 100% av aktierna i Stockholm Relining AB. Förvärvet innebär att Norva24 i Sverige väsentligt stärker positionen inom UIM-området relining/rörinfodring med ett av de mest kompetenta företagen inom området i Sverige. I Stockholm kompletterar förvärvet Norva24:s tjänsteutbud till att bli en helhetsleverantör inom UIM (Underground Infrastructure Maintainance).

Norva24 stärker sin marknadsställning på Jylland i Danmark genom förvärvet av Thornvig Jensen – ett bolag som har varit verksamt i 100 år.

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har per den [1] juli 2022 förvärvat 100 procent av aktierna i Thornvig Jensen A/S och J.S. Overfladebehandling ApS (”TJ”) genom sitt dotterbolag NORVA24 Danmark A/S. Det strategiskt viktiga förvärvet expanderar Norva24s geografiska räckvidd i Danmark och befäster positionen som klar marknadsledare. Genom förvärvet kommer Norva24 att stärka sin ställning och öka densiteten inom UIM-tjänster på den danska marknaden, inklusive högtrycksspolning, slamsugning, rengöring av rör, TV-inspektion och industriella rengöringstjänster. Under 2021 uppgick TJ:s omsättning till över 46 MNOK med en tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är främst verksamt inom region Jylland och har 20 anställda, med huvudkontor i Herning. Förvärvet finansieras med Norva24s kassa.

Regulatorisk

Kommuniké från Norva24s årsstämma 2022

Norva24 Group AB (publ) har idag, tisdagen den 31 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Norva24 stärker sin marknadsposition i västra Sverige och inom avancerade digitala sensorlösningar genom förvärvet av IRG Rörinspektion

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 5 april 2022, genom sitt dotterbolag Norva24 AB, förvärvat 100 procent av aktierna i IRG Rörinspektion AB (”IRG”). Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom IoT, sensorteknologi och digital övervakning. Med IRG får Norva24 tillgång till en välfungerande teknologisk lösning för övervakning av infrastruktur under mark, avancerade rörinspektions- och flödesmätningstjänster samt tillskottsvattenutredningar. IRG:s försäljning uppgick till SEK 36 miljoner 2021, med en årlig tillväxt om cirka 15% de senaste fem åren och tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är verksamt i främst Göteborgs-regionen och har omkring 30 medarbetare, med huvudkontor i Kungsbacka och filial i Ljungskile. Förvärvet finansieras med egna medel och en riktad nyemission av 208 719 aktier till säljarna av IRG, motsvarande ett belopp om SEK 4 500 000.

Regulatorisk

Ändring av finansiell kalender

Med hänsyn till helgdagar i slutet av maj har Norva24 beslutat att ändra publiceringsdatum för delårsrapporten för januari-mars 2022 samt datum för årsstämman till den 31 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var den 25 maj 2022.

Regulatorisk

Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2022

Valberedningen ska, i enlighet med instruktioner för valberedningen i Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”), bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman för 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 december 2021 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Regulatorisk

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperioden

Carnegie Investment Bank (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Norva24 Group AB:s (publ) (”Norva24” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden avslutades den 7 januari 2022 och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen kommer ej att utnyttjas.

Regulatorisk

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Carnegie Investment Bank (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Norva24 Group AB:s (publ) (”Norva24” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Ökat antal aktier och röster i Norva24 Group AB

Per idag den 30 december 2021 uppgår antalet aktier och röster i Norva24 Group AB till 182 474 021.Förändringen av antal aktier och röster har föranletts av den nyemission om totalt 25 555 556 aktier som genomfördes i samband med upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 9 december 2021.För mer information, vänligen kontakta:Sture Stölen, Head of IRTel: +46 723 68 65 07E-post: sture.stolen@norva24.comDenna...

Norva24 vinner nya kontrakt i Sverige och Danmark

Norva24 har vunnet ett kontrakt med Vejle Kommune i Danmark. Kontraktet är på 4 år och har ett estimerad totalt värde om 15 MNOK.    Norva24 har även vunnit ett kontrakt med SISAB i Sverige. Kontraktet är över 2 år med option på ytterligare 1+1 år och har ett estimerat totalt värde om upp till 18 MNOK om optionerna används.   Om Vejle Kommune  Vejle kommun är en kommun i Region Syddanmark i Danmark. I samband med danska...

Regulatorisk

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Carnegie Investment Bank (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Norva24 Group AB:s (publ) (”Norva24” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Första dag för handel i Norva24s aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Regulatorisk

Norva24 offentliggör prospekt och pris inför det offentliga erbjudandet och noteringen av dess aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Norva24 avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.