loading
ENG SVE

Minskat miljöavtryck

Miljön är i fokus i vår vardag. Våra tjänster är ett positivt bidrag till ett mer hållbart och grönare samhälle. Dock har vår verksamhet också en påverkan på miljön. Vårt arbete bygger på en vision om att orsaka noll skada på den yttre miljön och QHSE (kvalitet, hälsa, miljö och säkerhetsarbete) är själva grunden för vår verksamhet. Vår QHSE-policy och ledningssystem styr och stödjer oss. Många av våra verktyg och vår utrustning kräver mycket energi, men vi kan göra skillnad genom att ändra rutiner och tankesätt. Det innebär vi att ständigt letar efter mer miljövänliga lösningar och alternativ. Vi investerar betydande resurser i vårt miljöarbete, bland annat genom att avsätta tid för de anställda att undersöka nya möjligheter till miljöförbättringar samt utföra undersökningar, mätningar och höja ambitionsnivåer.

Norva24 strävar efter att minska sin miljö- och klimatpåverkan genom att fokusera arbetet på de områden som har störst påverkan. Vi fokuserar på att minska vår energiförbrukning genom att till exempel stänga av utrustning, datorer, kompressorer, lampor och andra system när de inte används. Vi utför underhåll I förebyggande syfte för att säkerställa att våra maskiner och vår utrustning håller länge, och vi sorterar och återvinner vårt avfall. Norva24 fokuserar också på att minska sin bränsleförbrukning. Vi underhåller fordonsflottan och optimerar körvägarna, vi kör försiktigt och miljöeffektivt och vi strävar efter att se till att vi har rätt kapacitet i bilen för att minska antalet resor. Detta arbete kommer att få stor betydelse för hur vi navigerar i framtiden.

Fordonsflottan

Norva24 har investerat i en modern och miljöklassad fordonsflotta, vilket stöder våra ambitioner på miljöområdet och ökar den operativa effektiviteten. Vår fordonsflotta är relativt ung och cirka 80 procent av den operativa fordonsflottan är yngre än 10 år. Alla fordon i koncernens fordonsflotta använder ett brett utbud av specialutrustning och varje fordonstyp används för en mängd specifika uppgifter. Under 2021 hade vi drygt 860 operationella fordon i fordonsflottan, varav drygt hälften är klassificerade enligt Euro 6 standard.

Route planning

Norva24 arbetar ständigt för att förbättra och optimera rutterna för sina fordon. Tack vare vår höga täckningsgrad och våra digitaliserade processer har vi effektiva planeringssystem för rutter som gör att vi kan slutföra fler jobb, lägga mer tid på att arbeta med uppdrag i stället för att resa ineffektivt och minska användningen av energi och bränsle och således våra utsläpp.