loading
ENG SVE

Valberedning

Enligt Koden måste Bolaget ha en valberedning. Valberedningens syfte är att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive ordförande, arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete och val av och ersättning till externa revisorer.

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, (här ingår direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare) som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktiebok per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, med undantag för valberedningen fram till årsstämman 2022, som ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, (här ingår direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare) som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktiebok per den 30 december 2021 samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Om det sker en förändring i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller tre månader före nästa årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av de fyra största aktieägarna i termer av rösträtt och är registrerad i Bolagets aktiebok, framför en begäran till styrelsens ordförande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, enligt valberedningens gottfinnande, antingen utse ytterligare en medlem av valberedningen eller att utse en medlem som blivit utsedd av aktieägaren som, efter förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en av de fyra största aktieägarna i termer av röster. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras sa snart de uppkommer.

Sammansättningen av valberedningen för årsstämman ska kungöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har rätt att begära ersättning från Bolaget för rimliga kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag. Valberedningens mandatperiod varar till dess att en ny valberedning tillkännages.