loading
ENG SVE

Norva24’s års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad

Regulatorisk

Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

På god väg att leverera utifrån målen
– stabil organisk och förvärvad tillväxt
– fortsatt utmärkt operativt kassaflöde
– 44 procent definerad som gröna tjänster i Norva24 i 2022

“När vi ser tillbaka på Norva24s första år som börsnoterat bolag blickar vi med stolthet tillbaka på ett år med en stark intäktstillväxt på 22 procent, drivet av en valutajusterad organisk tillväxt på 9 procent och en förvärvstillväxt på 14 procent.
Justerad EBITA-marginalvar 11 procent. Norva24 är på god väg att uppnå de finansiella målen.

Vi är trygga i vår starka finansiella ställning, vårt utmärkta kassaflöde och vår skuldsättning. Vår skuldsättning proforma, var
under 2,0 ggr justerad EBITDA vid årets slut och den nuvarande skuldsättningsgraden ger oss ett betydande utrymme gentemot de finansiella kovenanterna i kreditfaciliteten. Nettoskuld exklusive samtliga leasingskulder enligt IFRS 16 uppgick till 340 MNOK. Vi hade vid årsskiftet 611 MNOK tillgängligt i kreditfaciliteten för att möjliggöra en hög takt för nya förvärv framöver.

I fråga om gröna tjänster har vi anpassat oss till EU-taxonomin. Detta visar att Norva24 har mer än 44 procent gröna tjänster. Detta visar att Norva24 på många sätt är ett grönt bolag.”

VD och koncernchef Henrik Damgaard

Läs mer i Norva24:s års- och hållbarhetsredovisning 2022, som finns tillgänglig via följande länk:
https://www.norva24.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Damgaard, VD och koncernchef +47 907 72 943
Stein Yndestand Chief Development officer + 47 916 86 696
Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per i dag drev Bolaget 76 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 600 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 40 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.
[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.