loading
ENG SVE

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på våra leverantörer

Vårt arbete med etik och socialt ansvar sammanfattar våra krav på medarbetarna. Vi förväntar oss också att våra leverantörer och affärspartners respekterar och så långt som möjligt följer denna uppförandekod.

Detta innebär att de etiska riktlinjerna tillämpas i samband med riskbedömning och urval av våra leverantörer, och att vi upplyser våra leverantörer om att vi förväntar oss att de både följer dessa riktlinjer samt lagar, regler och lagstadgade krav i samband med anbud och avtalsförhandlingar.

Transparens i vårt ägarskap och våra partnerskap

För att upprätthålla vårt goda rykte och tilliten mellan samarbetsparterna inom Norva24-koncernen ska det råda transparens kring innehåll i och omfattning av transaktionerna mellan närstående parter. Syftet är att säkerställa att de utförs på ett marknadsmässigt sätt. Vi avser i synnerhet relevanta lagar, regler och förordningar som sätter formkrav för avtal och transaktioner mellan aktieägare och medlemmar i företagsledningen.

Relationer och transaktioner mellan närstående parter är idag en del av koncernbolagens ordinarie verksamhet och regleras i interna avtal. Styrelsen och verkställande direktören ska alltid ha tillgång till och insyn i dessa avtal. Nya avtal och ändringar av befintliga avtal ska godkännas av verkställande direktören, med undantag för fall där relevanta lagar, regler och förordningar kräver att de godkänns av en annan koncernfunktion.