loading
ENG SVE

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Bolaget grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm måste Bolaget också följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god marknadspraxis på den svenska värdepappersmarknaden.

Ett bolag är inte skyldigt att följa samtliga regler i Koden då Koden i sig ger utrymme för att avvika fran reglerna, under förutsättning att alla sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt att anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten (den så kallade ”följ eller förklara”-principen).

Norva24’s ambition är att följa Svensk kod för bolagstyrning