loading
ENG SVE

Delårsrapport januari-juni 2022

Regulatorisk

Stark organisk tillväxt på de flesta marknader under andra kvartalet

April-juni 2022
•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 608,5 MNOK (486,5), en ökning med 25,1 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 13,1 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 603,9 MNOK (483,0), en ökning med 25,0 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 63,6 MNOK (43,0).
•   Kvartalet har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 5,6 MNOK (19,8).
•   Justerad EBITA uppgick till 77,6 MNOK (69,9).
•   Periodens resultat var 58,2 MNOK (20,9).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,2 MNOK (47,8).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,32 NOK (0,28).

Januari-juni 2022
•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 1 134,9 MNOK (895,3), en ökning med 26,8 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 13,1 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 1 122,1 MNOK (890,4), en ökning med 26,0 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 99,9 MNOK (63,4).
•   Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 5,6 MNOK (26,3)
•   Justerad EBITA uppgick till 120,9 MNOK (103,1).
•   Periodens resultat var 76,3 MNOK (15,5).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,6 MNOK (89,5).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,42 NOK (–0,09).

Väsentliga händelser under perioden januari–juni 2022
•   Norva24 förvärvade det tyska företaget Zimmerbeutel, som är en ledande leverantör av underhåll av infrastruktur under mark (UIM-tjänster) i Rhen/Ruhr-området.
•   Norva24-koncernen förvärvade det svenska företaget IRG Rörinspektion. Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom sensorteknologi och digital övervakning utöver de vanliga UIM-tjänsterna.
•   För att stärka koncernledningsgruppen och förbereda för ytterligare expansion kommer nuvarande CFO Stein Yndestad att bli Group Chief Business Development Officer som rapporterar till VD och förblir en del av koncernledningsgruppen. I denna roll kommer Stein Yndestad att huvudsakligen ansvara för förvärv (M&A), geografisk expansion och investerarrelationer. Stein Yndestad kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som Group CFO tills en ny Group CFO har rekryterats och tillträtt i denna roll.
•   Den första bolagsstämman som börsnoterat bolag hölls den 31 maj 2022. Alla beslut antogs efter styrelsens förslag.

Händelser efter rapportperiodens slut
•   Norva24 stärkte sin marknadsställning på Jylland i Danmark genom förvärvet av Thornvig Jensen – ett bolag som har varit verksamt i 100 år.
•   Norva24 stärkte sin position inom relining/rörinfodring på den svenska marknaden genom förvärvet av Stockholm Relining.
•   Norva24 Group tillsätter Dean Zuzic som ny Group CFO. Dean tillträder rollen som CFO senast i februari 2023.

VD kommenterar:

Stark organisk tillväxt och fortsatt stark marginal på de flesta marknader

Det andra kvartalet fortsatte i stort sett i samma takt som det första kvartalet, vilket bekräftar att vi är på god väg att nå våra finansiella mål till 2025. Under andra kvartalet 2022 uppnådde Norva24 en stark total intäktstillväxt på 25 procent, med stöd av en valutajusterad organisk tillväxt på 13 procent. Vår pipeline av förvärvs-kandidater är fortsatt stark och vi förväntar oss att 2022 kommer att vara ett bra år för förvärv, vilket bekräftas av de genomförda förvärven i början av sommaren. Justerad EBITA för kvartalet var 78 MNOK, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.

Norva24s valutajusterade organiska tillväxt på 13 procent och solida marginalutveckling under andra kvartalet bevisar att vår affärsmodell står stark även i tider med hög inflation. Som tidigare kommunicerats har vi ökat priserna gentemot våra kunder för att kompensera för potentiella kostnadsökningar såsom bränsle, energi och löner under 2022, och det är viktigt att notera att bränslekostnader endast står för 6 procent av vår intäktsbas.

Jag är mycket nöjd med att alla de tre skandinaviska länderna leverera en tvåsiffrig valutajusterad organisk tillväxt under andra kvartalet, precis som vi gjorde under första kvartalet 2022, med Norge på 20 procent, Danmark på 18 procent och Sverige på 12 procent. Den starka organiska tillväxten drevs av ökad kundaktivitet och allmänna prisökningar och i Norges fall även av de uppdrag som skjutits upp under 2020 och 2021 på grund av covid-19.

Det är också mycket lovande att se att förbättringarna i den danska verksamheten under tidigare kvartal fortsatte under andra kvartalet med 18 procent organisk tillväxt och ett positivt rörelseresultat på 2,4 MNOK.  Marginalen har ökat med mycket starka 16 procentenheter jämfört med föregående år. Kvartalets resultat bekräftar att Danmark är på rätt väg, i linje med vad som tidigare kommunicerats.

För andra kvartalet i rad rapporterade Norge en valutajusterad organisk tillväxt på över 20 procent, med en justerad EBITA-marginal på 20 procent under andra kvartalet 2022. Denna starka organiska tillväxt drevs av en mycket hög total aktivitetsnivå, prisjusteringar och eftersläpningen av uppdrag som skjutits upp från 2020 och 2021 på grund av covid-19.
I likhet med första kvartalet 2022 hade Sverige en stark total tillväxt under andra kvartalet 2022. Den totala intäktstillväxten i Sverige var under andra kvartalet 68 procent – till följd av förvärv kombinerat med en valutajusterad organisk tillväxt på 12 procent, drivet av ökad kundaktivitet, effektiviseringar och generella prishöjningar.

Som vi konstaterade i vår rapport för första kvartalet hade omikron-varianten av covid-19-viruset störst inverkan på Tyskland på grund av de olika covid-19-restriktionerna som påverkar sjukskrivningar mer i Tyskland än i Skandinavien. I linje med den information som kommunicerades i rapporten för första kvartalet såg vi ingen påverkan från covid-19 på sjukfrånvaron i Skandinavien under andra kvartalet 2022, men en fortsatt påverkan i Tyskland, även om det skedde en normalisering under juni månad. I slutet av andra kvartalet hade covid-19 inte längre någon påverkan på sjukfrånvaron i Tyskland. Den ökade frånvaron har tillfälligt påverkat vår affärsverksamhet, tillväxt och marginal i Tyskland. Trots detta uppvisade segmentet en sund justerad EBITA-marginal på 15,8 procent under andra kvartalet, en förbättring från 15,1 procent samma period förra året. Den organiska tillväxten under andra kvartalet har i genomsnitt varit 10,8% sedan 2020.

Två förvärv slutfördes i början av kvartalet.  Zimmerbeutel i Rhen/Ruhr-området i Tyskland och IRG Rörinspektion i Göteborgsregionen i Sverige. Båda bolagen har en stark lokal position på strategiska marknader och integreringen av förvärven går enligt plan.
Som nämnts ovan ger Zimmerbeutel Norva24 ett fotfäste i det strategiskt viktiga tyska storstadsområdet Rhein/Ruhr och IRG Rörinspektion ger tillgång till nya tekniska lösningar inom sensorteknik och digital övervakning, utöver de reguljära UIM-tjänsterna på den svenska västkusten.

Under juli 2022 slutförde vi ytterligare två högkvalitativa förvärv. Det första var Thornvig Jensen – ett bolag som har varit verksamt i över 100 år. Genom förvärvet stärker vi vår ställning och ökar vår närvaro inom UIM-tjänster i Danmark. Tjänsterna inkluderar högtrycksspolning, slamsugning, rengöring av rör, TV-inspektion och industriella rengöringstjänster.
Det andra förvärvet var Stockholm Relining. Förvärvet kompletterar Norva24s tjänsteutbud och gör bolaget till en fullserviceleverantör inom UIM i Stockholmsområdet.

Vi har förvärvat totalt tolv bolag sedan fjärde kvartalet 2020, vilket ger årliga intäkter på 750 MNOK. Vi kommer att fortsätta att agera varsamt och metodiskt i enlighet med vår förvärvsstrategi, med noggrann bedömning och integration av kandidater, för att säkerställa en fortsatt stark organisk utveckling.
Vår vision är tydlig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi kommer att fortsätta att stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till löftet till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Den marknad vi verkar på är icke-cyklisk och vår verksamhet är motståndskraftig eftersom våra tjänster är samhällskritiska och marknadstillväxten drivs av faktorer som en åldrande infrastruktur under mark, ökad reglering och en högre frekvens av extrema väderhändelser på grund av klimatförändringarna. Våra tjänster är avgörande för att samhället ska fungera, och det finns ett behov av dem oberoende av konjunkturcykler och inflatoriska förhållanden.
Vi har en tydlig, beprövad och konsekvent förvärvsstrategi, med 37 genomförda förvärv sedan Norva24 grundades. Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden, med en total adresserbar marknad på 140 miljarder norska kronor och Norva24 har en tydlig ledande position i norra Europa, en marknad värderad till 36 miljarder norska kronor, vilket ger en unik möjlighet för en aktör som oss att nå vårt finansiella mål på 4,5 miljarder norska kronor i intäkter till 2025.

Underhåll av infrastruktur under mark är en avgörande faktor för en hållbar framtid, och vi levererade nyligen vår första hållbarhetsrapport som ett börsnoterat bolag. Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla Norva24s hållbarhetsarbete för att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling för rent vatten, sanitet och ren energi för att ytterligare befästa vår position som en ledande aktör i branschen.

Henrik Damgaard
VD

”Norva24 uppnådde en stark total intäktstillväxt på 25 procent, med stöd av en imponerande valutajusterad organisk tillväxt på 13 procent. Vi har genomfört fyra förvärv hittills i år och vår pipeline av förvärvskandidater är fortsatt stark.”

Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna att närvara vid bolagets presentation i Oslo eller webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST).

Henrik Damgaard, VD, Stein Yndestad, CFO, och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, länken eller ring inn på telefonnumret nedan:
Om du vill närvara fysiskt vid mötet i Oslo skicka ett e-postmeddelande till ir@norva24.com för att registrera dig för att få information om lokalen.
Webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/norva-24-q2-2022
Telefonkonferens:
Uppringningsnummer

  • SE: +46-8-5051-6386
  • UK:  +44-20-319-84884
  • DE/ US: +1-412-317-6300 , Pin code: 2750959# (gratisnummer i EU)