loading
ENG SVE

Vår affärsmodell

Norva24s decentraliserade verksamhetsmodell

Norva24 har en decentraliserad verksamhetsmodell med en struktur som bygger på att beslutsfattandet i hög grad delegeras till enskilda filialer. Målet med verksamhetsmodellen kombinerat med förvärvsstrategin är att uppnå skalfördelar, för att stödja filialerna och samtidigt främja ett ledarskap drivet av entreprenörsanda.

Strukturen är skräddarsydd för att erbjuda ett decentraliserat beslutsfattande, centraliserat stöd, en resultatorienterad företagskultur, och tillväxt. Decentraliserat beslutsfattande innebär att operativa beslut tas på filialnivå där lokala relationer, expertis och kunskap finns. Centraliserat stöd ges i form av IT-stöd, kapital och ”best pratcise” för att uppnå skalfördelar. Den resultatinriktade företagskulturen säkerställs genom månatlig benchmarking av vinstmarginaler och kvartalsvis uppföljning av intäktstillväxt, för samtliga filialer. Vidare tillhandahålls utbildning, utvärdering och uppföljning av platschefer och affärsenheter baserat på sådan benchmarking.

Tillväxt främjas genom delegering av ansvar för ekonomi och affärsplaner över hela organisationen, särskilt genom fullt resultatansvar på alla nivåer. Detta driver försäljning- och resultattillväxten på alla nivåer. Vidare stärks hela organisationen av att nya uppköpskandidater identifieras på lokal nivå, där den lokala kännedomen är som högst.

Det finns tre organisationsnivåer: Koncernnivå, landnivå och lokal nivå.

Koncernnivån består av Norva24s koncernledning, IT och digitaliserings-teamet samt ekonomifunktionen. På koncernnivå sätts de finansiella målen, man följer upp sjukskrivningar och frånvaro till följd av skador, tillhandahåller övergripande strategi och support, godkänner och genomför förvärv, samt gör granskningar på landnivå av koncernens inköpsordrar och anbud över en fastställd väsentlighetsgräns. Koncernen ansvarar också för koncernredovisningen, Investor Relation och finansiering, inklusive bankavtal.

På landnivå ansvarar varje lands VD för ekonomin, ledning och stöd för landets verksamhet, implementering av koncernstrategier, övervakning av lokala resultat och godkännande av nya kundkonton, inköpsordrar och anbud inom ramen för en väsentlighetsgräns.

På lokalnivå har Norva24 cirka 60 platschefer som är ansvariga för den dagliga affärsverksamheten, marknadsföring och försäljning, lokala nätverk, filialens finansiella resultat och förvaltning, och godkännande av nya konton, inköpsordrar och upphandlingar inom ramen för en väsentlighetsgräns.

Norva24s verksamhetsmodell bygger på huvudprincipen att platscheferna har den bästa kunskapen om den lokala marknaden gällande kunder och konkurrens och annan marknadsdynamik, och därför har de bästa förutsättningarna för att svara mot kundernas krav.

Norva24 anser att det självstyre som ges till den lokala ledningen är en viktig drivkraft för starka resultat på lokalnivå. Självstyret är också en viktig aspekt av Norva24s beprövade modell för förvärv, eftersom den attraherar väletablerade oberoende UIM-tjänstebolag som grundats och leds av entreprenörer som önskar behålla det operativa ägandet över filialerna efter förvärvet. Koncernen tillhandahåller en välbeprövad ”playbook” och etablerad uppsättning verktyg som gör det möjligt för platschefer att lyckas.

Filialcheferna år nyckeln till framgång

Norva24s verksamhetsmodell är utformad för att även driva platschefernas prestationer genom att tillämpa en strategi för översikt och vägledning. Inom denna strategi mäts prestationen för varje filial internt enligt en överenskommen uppsättning universella nyckeltal (”KPI”).

Nyckeltalen hjälper platscheferna att öka effektiviteten och transparensen för att uppnå specifika mål.

Nyckeltal som mäts är bland annat EBITA-marginalnivåer och försäljningstillväxt. I händelse av otillfredsställande nyckeltal inom en filial anförtror ledningen inledningsvis platscheferna att ta itu med de underliggande orsakerna till de undermåliga resultaten. Platscheferna samarbetar sedan med landschefer och centrala stödfunktioner för att utarbeta en plan för att förbättra filialens resultat.

Kundnära filialer och nätverk

Norva24s nätverk och lokala närhet gör att Norva24 kan betjäna kunderna mer effektivt. Den geografiska närheten till kunderna bidrar till en snabb svarstid vilket därmed ökar möjligheten att betjäna kunder vid en nödsituation. Med hjälp av verksamhetsstrukturen kan Norva24 utveckla nära, lokala relationer med sina kunder, vilket anses vara ett viktigt köpkriterium för lokala kunder och utgör därmed en konkurrensfördel för Norva24.

Norva24s närhet till kunderna och nätverk är en viktig drivkraft för proaktiv service och ruttplanering, vilket ger ökad synlighet och skapar utrymme för att ta tillvara på affärsmöjligheter. Förmågan att optimera och utnyttja lokala nätverk och kundnärvaron fungerar som en viktig drivkraft för resultatfokus och effektivitet inom filialerna, vilket i sin tur förbättrar närvaron på marknaden och ger ökad lönsamhet.

Marknadsföring och försäljningskanaler

I enlighet med Norva24s verksamhetsmodell är koncernens försäljningsaktiviteter decentraliserade. De flesta beslut fattas på lokal nivå, med stöd från nationell nivå och koncernledningsnivå, särskilt när det gäller viktiga kundkonton och offentliga anbudsförfaranden. Marknadsföringsaktiviteter är också decentraliserade, med större tonvikt på filialernas roll i lokala varumärkes- och marknadsföringsstrategier.

På landnivå hanterar Norva24 olika marknadsförings- och försäljningsfunktioner och processer. Organisationen ansvarar på landnivå för integration och leverans av viktiga nationella konton, där försäljningschefer har till uppgift att se till att stora kunder får standardiserade tjänster och hjälp överallt. Norva24s värdeerbjudande till återkommande kunder är fokuserat på att tillhandahålla ett omfattande serviceerbjudande, att bli kundernas föredragna partner genom att erbjuda service med snabb svarstid och överlägsen kvalitet, att se till att adekvat dokumentation och höga ESG-standarder finns på plats, och att erbjuda banbrytande och innovativa lösningar, t.ex. IoT-övervakningslösningar.

Norva24s initiativ för att vinna nya kunder fokuserar på: riktad marknadsföring via digitala och traditionella kanaler, incitamentsprogram för lokala operatörer att ta in nya kunder, kvalitetsservice för att säkerställa rekommendationer via nöjda kunder, och anbudsprocesstöd på landnivå för att stödja lokala filialer. Det är ofta de lokala platscheferna som får in nya kunder.

Koncernens marknadsföringsstrategi har ett starkt digitalt fokus, som främst drivs på landnivå. Marknadsföringen är inriktad på både traditionella och digitala plattformar, såsom Facebook, Google Ads, utskicka med e-post och Norva24s blogg. Norva24 har också en modern webbplats (hemsida) som driver trafik och ger en positiv och effektiv kundupplevelse. När tjänsterna har slutförts skickar Norva24 automatiskt en uppföljning via e-post och dess interna system omorganiserar leads och möjligheter och skickar dem till relevant avdelning eller filial.

Koncernen fokuserar på ett kundnära tillvägagångssätt och riktar in sig mot ett stort antal kunder inom viktiga fokusområden. Därmed är koncernen inte beroende av intäkter från ett begränsat antal kunder utan har en diversifierad kundbas bestående av företag av varierande storlek samt privatkunder. Detta hjälper till att minska priskänsligheten, öka bruttovinstmarginalen och minska kundberoendet.

Intäktsmodell och avtal med kunder

Norva24 har intäkter från avtal för löpande UIM-tjänster, vanligtvis för kommuner samt medelstora och stora företagskunder. Avtalen löper ofta över fyra till sex år för kommuner och som ramavtal för företagskunder.

För företagskunder, som vanligtvis inte har fleråriga avtal, men som ofta är långvariga kunder med återkommande inköpsbehov tillhandahåller Norva24 sina UIM-tjänster enligt en av följande tre modeller: avtal, återkommande och akututryckningar.

Vår ruttbaserade och decentraliserade filialmodell

Anbudsprocesser

Norva24 bedömer att offentliga upphandlingar är ett attraktivt område för organisk tillväxt, i synnerhet eftersom kommunernas gemensamma upphandlingar leder till att storleken på kontrakten ökar. Kommuner utgör 30% av totala omsättningen men inom denna grupp råder det stor fragmentering. Norva24 har historiskt sett vunnit många kommunala upphandlingar.

Tillstånd och certifieringar

Bolagets verksamhet, inklusive anläggningar, omfattas av lagar och regler för vatten, avfall, miljö, hälsa och säkerhet, inklusive de som reglerar: vattenförsörjning, användning och utsläpp; användning, hantering, behandling, återvinning, hantering, lagring och bortskaffande av och exponering för farliga ämnen; luftutsläpp, växthusgasutsläpp och energieffektivitet; och säkerhet för medarbetare, på anläggningar och inom produktområdet.

Fordonsflottan

Norva24s leasingmodell är ändamålsenligt för fordonsflottan och gynnar koncernen på flera sätt, till exempel genom lägre investeringsutgifter som fördelas över en lång tidsperiod. Norva24 leasar sina fordon från cirka tio motparter.

Vid utgången av 2021 hade Norva24 cirka 860 operativa fordon i sin fordonsflotta, varav cirka 270 i Norge, 190 i Sverige, 115 i Danmark och 290 i Tyskland. Norva24s fordonsflotta omfattar 165 kombitruckar, 130 slamsugbilar, 35 supersugningsfordon, 30 mobila avvattningsbilar, 185 spolningsenheter, 10 vakuumtruckar och 15 högtryckslastbilar. Fordonen i koncernens fordonsflotta använder ett brett utbud av specialutrustning och varje fordonstyp används för en mängd specifika uppgifter. Vår fordonsflotta är relativt ung och cirka 80 procent av den operativa fordonsflottan är yngre än 10 år.

Inventarier

Norva24 använder främst maskiner och utrustning som tillhandahålls av externa leverantörer för sina tjänster. IT och telekommunikationstjänster och produkter tillhandahålls av tredje part, liksom UIM-fordon, utrustning och produkter.