loading
ENG SVE

Vår affärsmodell

Norva24s decentraliserade verksamhetsmodell

Norva24 har en decentraliserad verksamhetsmodell – en struktur som bygger på att beslutsfattandet i hög grad delegeras till de enskilda lokala filialerna. Denna verksamhetsmodell i kombination med förvärvsstrategin är att uppnå skalfördelar för att stödja de lokala filialerna och samtidigt främja ett ledarskap drivet av entreprenörsanda.

Strukturen är skräddarsydd för ett decentraliserat besluts-fattande kombinerat med ett centraliserat stöd, och för att skapa en resultatorienterad företagskultur med mål om ökad tillväxt. Decentraliserat beslutsfattande innebär att operativa beslut tas av de personer på lokal filialnivå som har lokala kontakter, expertis och kunskap. Centraliserat stöd ges i form av IT-stöd, kapital och bästa praxis för att uppnå skalfördelar. Den resultat-inriktade företagskulturen säkerställs genom bench-marking kvartalsvis av vinstmarginaler och uppföljning av intäktstillväxt, för samtliga lokala filialer. Vidare tillhandahålls utbildning, utvärdering och uppföljning av platschefer och affärsenheter på grundval av sådan benchmarking.

Tillväxt främjas genom delegering av ansvar för ekonomi och affärsplaner över hela organisationen, särskilt genom fullt resultat- ansvar på alla nivåer. Detta driver resultattillväxten på alla nivåer. Vidare stärks hela organisationen av att nya uppköpskandidater identifieras på lokal nivå, där kännedomen och kommunikationen är som bäst.

Det finns tre enkla organisationsnivåer: Koncernnivå, landsnivå och lokal nivå.

Koncernen består av Norva24s koncernledning, teamet med ansvar för IT och digitalisering samt ekonomiteamet. Koncernnivån sätter finansiella mål och tillhandahåller övergripande strategier och support, godkänner och genomför förvärv, gör granskningar på landsnivå av koncernens inköpsordrar och anbud över en fastställd väsentlighetsgräns samt följer upp sjukskrivningar och frånvaro till följd av skador. Koncernen ansvarar också för koncernredovisningen, Investor Relations och finansiering, inklusive bankavtal.

På landsnivå ansvarar varje lands VD för resultatet i respektive land, ledning och stöd för landets verksamhet, implementering av koncernstrategier, övervakning av lokala resultat och godkännande av nya kundkonton, inköpsordrar och anbud inom ramen för en väsentlighetsgräns.

På lokalnivå har Norva24 cirka 75 filialchefer som är ansvariga för den dagliga affärsverksamheten, marknadsföring och försäljning, marknadsnärvaro, lokala nätverk, lokala filialens finansiella resultat och förvaltning och godkänner nya kunder, inköpsordrar och upphandlingar inom ramen för en väsentlighetsgräns.

Norva24s verksamhetsmodell bygger på principen att platscheferna har den bästa kunskapen om den lokala marknaden, kunder, konkurrens och annan marknadsdynamik och därför är bäst lämpade att bemöta kundernas krav.

Norva24 anser att det självstyre som ges till den lokala ledningen är en viktig drivkraft för starka resultat på lokalnivå. Självstyret är också en viktig aspekt av Norva24s beprövade modell för uppköp och sammanslagningar, eftersom den attraherar väletablerade oberoende UIM-tjänstebolag som grundats och leds av entre-prenörer som kanske vill behålla det operativa ansvaret över lokala filialerna efter förvärvet. Koncernen tillhandahåller en väl beprövad ”playbook” och etablerad uppsättning verktyg som gör det möjligt för platschefer att lyckas.

Filialcheferna är nyckeln till framgång

Norva24-modellen stödjer filialchefen i den dagliga verksamheten

Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka koncernen bedriver sin verksamhet

Norva24s verksamhetsmodell är utformad för att även driva platschefernas prestationer genom att tillämpa en strategi för översikt och vägledning. Inom denna strategi mäts prestationen för varje lokal filial internt enligt en överenskommen uppsättning universella nyckeltal (”KPI”).

Nyckeltalen hjälper platscheferna att öka effektiviteten och öppenheten för att uppnå specifika mål.

Nyckeltal som mäts är bland annat EBITA-marginalnivåer och försäljningstillväxt. I händelse av otillfredsställande nyckeltal inom en lokal filial anförtror ledningen inledningsvis platscheferna att ta itu med de underliggande orsakerna till de undermåliga resultaten. Platscheferna samarbetar sedan med landschefer och centrala stödfunktioner för att utarbeta en plan för att förbättra den lokala filialens resultat.

Kundnära filialer och nätverk

Norva24s nätverk och lokala närhet gör att Norva24 kan betjäna kunderna mer effektivt. Den geografiska närheten till kunderna bidrar till snabba svarstider och därmed möjligheten att avhjälpa verksamhetskritiska nödsituationer och uppdrag hos kunder.

Med denna filialmodell kan Norva24 utveckla nära lokala relationer med sina klienter, något som värderas högt av de lokala kunderna.

Norva24s närhet till kunderna och nätverk är en viktig drivkraft för proaktiv service och ruttplanering, vilket ger ökad öppenhet och skapar utrymme för att ta tillvara på affärsmöjligheter. Förmågan att optimera och utnyttja lokala nätverk och kundnärvaron fungerar som en viktig drivkraft för resultatfokus och effektivitet inom de lokala filialerna, vilket i sin tur förbättrar närvaron på marknaden och ger ökad lönsamhet.

Marknadsföring och försäljningskanaler

I enlighet med Norva24s verksamhetsmodell är koncernens försäljningsaktiviteter decentraliserade. De flesta besluten fattas på lokal filialnivå, med stöd från nationell nivå och koncernledningsnivå, särskilt när det gäller viktiga kundkonton och offentliga upphandlingsprocesser. Marknadsföringsaktiviteter är också decentraliserade, med större tonvikt på lokala filialernas roll i -lokala varumärkes- och marknadsföringsstrategier.

På landsnivå hanterar Norva24 olika marknadsförings- och försäljningsfunktioner och processer. Organisationen på landsnivå ansvarar för integration och leverans av viktiga nationella konton, där försäljningschefer har till uppgift att se till att stora kunder får standardiserade tjänster och hjälp genom koncernens bolag.

Norva24s värdeerbjudande till återkommande kunder är fokuserat på att tillhandahålla ett omfattande serviceerbjudande, att bli den partner kunderna väljer genom att erbjuda service med snabb svarstid och överlägsen kvalitet, att se till att adekvat dokumentation och höga ESG-standarder finns på plats och att erbjuda banbrytande och innovativa lösningar, t.ex. IoT-övervakningslösningar.

Norva24s initiativ för att vinna nya kunder fokuserar på: riktad marknadsföring via digitala och traditionella kanaler, incitamentsprogram för lokala operatörer att ta in nya kunder, kvalitetsservice för att säkerställa rekommendationer via nöjda kunder, och anbudsprocesstöd på landsnivå för att stödja lokala filialer. Det är ofta de lokala platscheferna som får in nya kunder.

Koncernens marknadsföringsstrategi har ett starkt digitalt fokus, som främst drivs på landsnivå. Marknadsföringen är inriktad på både traditionella och digitala plattformar, såsom Facebook, Google Ads, utskick med e-post och Norva24s blogg. Norva24 har också en modern webbplats som driver trafik och ger en positiv och effektiv kundupplevelse. Order kan göras online och Norva24 har ett internt system som omorganiserar kundkontakter och möjligheter och skickar dem till relevant avdelning eller lokal filial automatiskt. Ett annat exempel är att kund tar emot epost efter tömning av septiktankar i Norge.

Koncernen fokuserar på ett kundnära tillvägagångssätt och riktar in sig mot ett stort antal kunder inom viktiga fokusområden. Därmed är koncernen inte beroende av intäkter från ett begränsat antal kunder utan har en mångsidig kundbas bestående av företag av varierande storlek samt privatkunder. Detta hjälper till att minska priskänsligheten, öka marginalen och minska kund-beroendet.

Intäktsmodell och avtal med kunder

Norva24 har intäkter från avtal för löpande UIM-tjänster, vanligtvis för kommuner samt medelstora och stora företagskunder. Avtalen löper ofta över fyra till sex år för kommuner och ramavtal för företagskunder.

Företagskunder, som vanligtvis inte har fleråriga avtal, är ofta långvariga kunder med återkommande inköp.

Koncernen tillhandahåller sina UIM-tjänster till kunderna enligt en av följande tre modeller: avtal, återkommande och akututryckningar.

Vår ruttbaserade och decentraliserade filialmodell

Anbudsprocesser

Norva24 bedömer att offentliga upphandlingar är ett attraktivt område för organisk tillväxt, i synnerhet eftersom kommunernas gemensamma upphandlingar leder till att storleken på kontrakten ökar. Kommunerna står för 30 procent av de totala intäkterna, men inom denna kundgrupp är det högst fragmenterat. Norva24 har historiskt sett vunnit många kommunala upphandlingar.

Tillstånd och certifieringar

Bolagets verksamhet inklusive anläggningar omfattas av lagar och regler för vatten, avfall, miljö, hälsa och säkerhet, inklusive dem som reglerar: vattenförsörjning, användning och utsläpp; användning, hantering, behandling, återvinning, hantering, luftutsläpp, växthusgasutsläpp och energieffektivitet; och säkerhet för medarbetare, på anläggningar och inom produktområdet.

Fordonsparken

Norva24s leasingmodell är ändamålsenlig för fordonsparken och gynnar koncernen på flera sätt, till exempel genom kassamässiga investeringsutgifter som fördelas över en lång tidsperiod. Norva24 leasar sina fordon från cirka tio motparter.

Vid utgången av 2022 hade Norva24 cirka 1 000 fordon i drift i sin fordonspark, med cirka 280 i Norge, 200 i Sverige, 130 i Danmark och 390 i Tyskland. Norva24s fordonspark omfattar 190 kombifordon, 140 slamsugningsfordon, 35 supersugningsfordon, 30 mobila avvattningsfordon, 200 spolningsenheter, 10 vakuumfordon och 15 högtrycksfordon, 110 kamerafordon, 70 relining-fordon och 60 recyclers. Fordonen i koncernens fordonspark använder ett brett utbud av specialutrustning och varje fordonstyp används för en mängd specifika uppgifter. Cirka 80 procent av Norva24s operativa fordonspark är yngre än 10 år.

Mycket sofistikerad och avancerad fordonsflott

Norva24 har en bred och djup fordonsflotta med möjlighet att snabbt agera på olika kundbehov.

Utrustning

Norva24 använder främst maskiner och utrustning som tillhandahålls av externa leverantörer för sina tjänster. IT och telekommunikationstjänster och produkter tillhandahålls av tredje part, liksom UIM-fordon, utrustning och produkter. Tillgången till utrustning har inte begränsat Norva24s tillväxt.