loading
ENG SVE

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Regulatorisk

Carnegie Investment Bank (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Norva24 Group AB:s (publ) (”Norva24” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm

Som meddelades i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm agerar Carnegie stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan komma att genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än vad som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under upp till 30 dagar från den dag då handel i aktierna inleddes på Nasdaq Stockholm.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti för att sådana åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än 36 kronor. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja en övertilldelningsoption för att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner genomförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts.

Carnegie har, i egenskap av Stabiliseringsmanager, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, i enlighet med nedan. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (telefonnummer: +46 8 5886 88 00)

Stabiliseringsinformation
Emittent: Norva24 Group AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0017084759)
Ticker: NORVA
Stabiliseringsmanager: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Erbjudandestorlek: 9,638,586 aktier
Erbjudandepris: 36 kronor (SEK) per aktie
Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris Valuta Handelsplats
2021-12-21 50,000 30.7550 30.7550 30.7550 SEK Nasdaq Stockholm
2021-12-22 52,722 30.1600 30.0300 30.0945 SEK Nasdaq Stockholm
2021-12-23 50,506 31.3050 30.0550 31.2925 SEK Nasdaq Stockholm
2021-12-27 49,122 31.7350 31.5000 31.7330 SEK Nasdaq Stockholm
2021-12-28 125,717 32.5000 31.8800 32.3329 SEK Nasdaq Stockholm
2021-12-29 102,374 33.0000 32.4750 32.8553 SEK Nasdaq Stockholm
2021-12-30 178,032 34.1750 32.6450 33.9254 SEK Nasdaq Stockholm
2021-01-03 142,671 35.3500 34.4950 35.0078 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-mail: sture.stolen@norva24.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 januari 2022 kl.2200 CET.

VIKTIG INFORMATION

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i det ovan nämnda prospektet.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Norge, Finland och Danmark, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.