loading
ENG SVE

Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan visar förändringarna i aktiekapitalet under perioden från koncernens grundande tills idag.

    Förändring Totalt
Datum Händelse

Antal stamaktier

Antal preferensaktier Aktiekapital (SEK) Antal aktier (stam och preferensaktier) Aktiekapital (SEK)

11/11 2019

Bildande

50 000

50 000

50 000

50 000

1/1 2020

Årets start

50 000

50 000

1/1 2021

Årets start

50 000

50 000

8/9 2021

Kvittningsemission

10 915

32 743

43 658

93 658

93 658

8/9 2021

Apportemission

2 679 509

7 738 064

10 417 573

10 511 231

10 511 231

8/9 2021

Minskning

50 000

50 000

10 461 231

10 461 231

8/9 2021

Minskning

9 938 169,45

10 461 231

523 061,55

25/10 2021

Aktiesplit

37 665 936

108 791 298

156 918 465

523 061,55

19/11 2021

Omvandling

116 562 105

(116 562 105)

156 918 465

523 061,55

10/11 2021

Nyemission, som en del av Erbjudandet

25 555 556

85 185

182 474 021

608 246,74

5/04 2022

Riktad nyemission

208 719

182 682 740

608 246,74