loading
ENG SVE

Vårt bidrag till de globala målen

Norva24s underhåll av infrastruktur under mark är en viktig faktor för en hållbar framtid och våra tjänster bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

UIM-tjänster bidrar till:

SDG 6.5: Förbättra vattenkvaliteten

UIM-tjänster spelar en viktig roll i att förbättra vattenkvaliteten genom underhåll av rör och behandling och avlägsnande av förorenat vatten och slam. Genom underhåll och reparationer av infrastruktur förhindrar UIM-tjänster aktivt rörläckage och spill, vilket minskar föroreningar och utsläpp av obehandlat avloppsvatten och avfall.

SDG 6.3: Implementering av integrerad vattenresurshantering

UIM stöder statlig vattenpolitik genom underhåll av infrastruktur under mark, säkerställer säkert och rent vatten samt

bättre hantering av vattenresurser. Innovation och tekniska förbättringar I UIM-industrin möjliggör effektivare användning av vattenresurser och övervakning av avloppssystem.

SDG 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering

Välskött och välunderhållen infrastruktur under mark är kritiskt för att klara av ökad urbanisering och kapacitetsbehov. För detta ändamål erbjuder UIM-tjänster hållbara, långsiktiga lösningar för att hantera det tryck som läggs på infrastrukturen, orsakad av urbanisering och klimatförändringar.

SDG 11.6: Minska den negativa miljöpåverkan per capita i städer

Ändamålsenligt underhåll och förebyggande av läckage i avloppssystem är avgörande för att minska miljöpåverkan från städer I stort. UIM-tjänster gör det möjligt för städer att hantera och anpassa sig till städernas ökade miljöpåverkan genom att öka kapaciteten hos befintlig infrastruktur under mark och förhindra skador genom övervakning och regelbundet underhåll.

SDG 13: Stärka motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade faror

UIM-tjänster är avgörande för länder som anpassar sig till de ökade extrema väderförhållandena som klimatförändringarna har gett upphov till. Välskötta avloppssystem är väsentliga för att klara ökad nederbörd och minska risken för översvämningar.