loading
ENG SVE

Klimatförändringar

Klimatförändringar
  • Ökande belastning på avloppssystem och ökat behov av underhåll och rör av bättre kvalitet
  • Förändringar i temperatur och ökade regnmängder skapar belastningar på avloppssystem

12%

ökade regnmängder

Klimatförändringarna har ökat förekomsten av extrema väderförhållanden, och i framtiden förväntas det bli än mer vanligt förekommande, vilket medför ett flertal effekter på avloppssystemen. UIM-tjänster innefattar både hållbara och långsiktiga lösningar för att hantera det tryck som läggs på infrastrukturen under mark orsakade av klimatförändringar, då en väl underhållen infrastruktur under mark är viktigt för att klara ökad nederbörd och minska risken för översvämningar.

Ökningen av extrema väderförhållanden orsakade av klimatförändringar leder till ökade kapacitetskrav för dagvattensystemen. Mer nederbörd leder till att vattensystemen får problem med att hantera högre vattennivåer, vilket kan leda till översvämningar i avloppssystemen. Det är inte bara stora mängder nederbörd som sätter press på avloppssystemen, utan ovanligt torrt väder leder också till ett ökat behov av rengöring av avlopp och vattenledningar, eftersom flödet genom systemet under normala väderförhållanden resulterar i en sorts självrengöring. En ökning av medeltemperaturen kan också leda till hygienproblem i försörjningssystemet för dricksvatten, eftersom förekomsten av bakterier ökar. Lokala väderförhållanden varierar avsevärt med avseende på nederbörd, topografi så väl som självdräneringskapacitet. Investeringar i avloppssystemen kan leda till bättre hantering av extrema väderförhållanden genom att öka lagringskapaciteten, både genom fler anslutningspunkter till infrastruktur under mark och genom större lagringsvolymer i reservoarerna. Sådana investeringar i infrastrukturen under mark är dock ingen varaktig lösning, och kommunerna måste fortsätta att ta itu med problem som beror på klimatförändringarna. UIM-tjänster är därför viktiga för länder med extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna. På grund av klimatförändringar och en generellt ökad miljömedvetenhet bland kunderna har hållbarhet blivit ett allt viktigare kriterium, särskilt i offentliga upphandlingsprocesser, vilket ytterligare driver skalfördelar inom branschen och möjliggör premiumprissättning.