loading
ENG SVE

Klimatförändringar

Klimatförändringar
  • Ökat extremväder ökar belastningen på avloppssystemen och kräver mer underhåll och högre kvalitet på rören
  • Ökat regnande och högre temperaturer anstränger avloppssystemen

12%

ökat regnfall

Klimatförändringarna har ökat och i framtiden förväntas extrema väderförhållanden bli allt mer vanligt förekommande, vilket ger flera effekter på infrastrukturen under mark. UIM-tjänster innefattar både hållbara och långsiktiga lösningar för att hantera det tryck som läggs på infrastrukturen under mark orsakat av klimatförändringar, eftersom en väl underhållen sådan infrastruktur är viktig för att klara ökad nederbörd och minska risken för översvämningar.

Ökningen av extrema väderförhållanden orsakade av klimatförändringar pekar på ökade kapacitetskrav för dagvattensystemen. Mer nederbörd kommer att bli en utmaning för dagens vatten-system. Det kommer att leda till problem med att hantera högre vattennivåer, vilket kan leda till översvämningar och föroreningar från avloppssystemen i miljön. Det är inte bara hög nederbörd som sätter press på infrastrukturen under mark, utan extra torrt väder kan också leda till ett ökat behov av rengöring av infrastruktur under mark och vattenledningar, eftersom flödet genom systemet under normala väderförhållanden resulterar i självrensning. En förväntad ökning av medeltemperaturen kan också leda till hygienproblem i försörjningssystemet för dricksvatten, eftersom förekomsten av bakterier ökar. Lokala väderförhållanden varierar avsevärt med avseende på nederbörds-mängder, topografi såväl som självdräneringskapacitet. Investeringar i infrastruktur under mark kan leda till bättre hantering av extrema väderförhållanden genom att öka lagringskapaciteten, både genom fler anslutningspunkter till infrastrukturen under mark och genom större lagringsvolymer i reservoarerna. Den typen av investeringar i infrastrukturen under mark är dock ingen varaktig lösning, och kommunerna måste fortsätta att ta itu med problem som beror på klimatförändringarna. UIM-tjänster är därför viktiga för länder med extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna. På grund av klimatförändringar och en generellt ökad miljömedvetenhet bland kunderna har hållbarhet blivit ett allt viktigare kriterium, särskilt i offentliga upphandlingsprocesser, vilket ytterligare driver skalfördelar inom branschen och tillåter möjligheter till premiumprissättning.