loading
ENG SVE

Vår strategi

Norva24s långsiktiga vision är att bli en europeisk marknadsledare och föregångare inom UIM-industrin och bli den ledande europeiska operatören i branschen och en inspiration till UIM-branschens utveckling i Europa.

Bolagets tillväxt- och utvecklingsstrategi bygger på fem pelare: geografisk expansion med stark M&A-pipeline, driva försäljningen bland de största kunderna, utöka lokala tjänsteerbjudanden, förbättra flexibiliteten och användningen av fordonsflottan och förbättra digital integration och kapacitet.

Geografisk expansion med stark M&A-pipeline

Norva24 anser att det finns ytterligare expansionsmöjligheter på sina befintliga och nya marknader. På befintliga marknader avser bolaget att fortsätta öka sin närvaro med särskilt fokus på Tyskland. På medellång sikt förväntar sig Norva24 att expandera till nya angränsande regioner, t.ex. DACH och Benelux och på lång sikt andra geografiska marknader i Europa. Bolaget har en historia av att framgångsrikt genomföra förvärv, integrera förvärv i sin befintliga organisation och skapa synergier.

Öka försäljningen bland de största kunderna

Bolaget har identifierat sex kriterier som är viktiga för större kunder när de väljer UIM-tjänsteleverantörer. Dessa kriterier är: kvalitet och kompetens över geografiska områden, anpassad rapportering, tillgång till en nationell kontoansvarig, effektiv service, pris, högkvalitativ fordonsflotta och utrustning i kombination med ESG-säkerhetsmetoder och rapportering. För att lyckas inom dessa områden har bolaget utvecklat viktiga initiativ som att anta certifieringar som används av större kunder (t.ex. ISO 9001, ISO 14001), utse försäljningschefer, standardisera erbjudande och produktstruktur över marknader och implementera värdebaserad prissättning.

Expandera med Norva 24as befintliga tjänster

Som ett steg för att förbättra möjligheterna att betjäna stora kunder över regioner och överlag arbeta effektivare, strävar Norva24 efter att erbjuda ett komplett tjänsteerbjudande i alla geografiska områden och filialer i koncernen inklusive tömningstjänster, högtryckstvätt och tjänster inom rörteknik tillsammans med ett utvidgat grönt tjänsteerbjudande. Som ett första steg i denna strategi planerar bolaget att dela utrustning mellan filialer och gradvis se till att alla avdelningar har utrustning för att erbjuda hela utbudet av koncernens tjänster.

Förbättra flexibiliteten och användningen av fordonsflottan

Norva24 ser stort mervärde i att förbättra flexibiliteten och nyttjandegraden av filialernas fordonsflotta. På grund av detta följer koncernen upp resultatet för alla sina filialer och har identifierat ett antal initiativ för att förbättra både flexibilitet och användningen av fordonsflottor. Identifierade initiativ innefattar införandet av en förbättrad prissättningsmodell, lansering av förbättrade och mer dynamiska planeringsverktyg och ytterligare informationsdelning av best practise.

Förbättra digital integration och kapacitet

Bolaget fokuserar på att öka lönsamheten och effektiviteten samt att ytterligare förbättra servicekvaliteten. För att uppnå detta har Norva24 som mål att förbättra sin digitala integration och kapacitet genom tre initiativ – att utöka sin gemensamma infrastruktur, förbättra analyser och lansera ett förbättrat digitalt erbjudande.

Bolaget har för avsikt att fortsätta integrera filialerna och nyförvärvade bolag på en gemensam IT-plattform och bolaget förväntar sig att alla filialer i Norge, Sverige och Danmark kommer att vara på samma plattform i under 2022. Med tanke på Norva24s förvärvsfokus varierar implementeringsgraden över tid. Det övergripande målet är att skapa en enhetlig IT-strategi med harmoniserade system över hela koncernen, vilket förväntas leda till ökad effektivitet i verksamheten.

Platt organisation med endast tre nivåer

Flexibel struktur som balanserar innovation och institutionalisering av best practice.
Platt organisation med endast 3 niv er med decentraliserat ansvar och en smal topp.

Mycket fragmenterad intäktsbas med fler än 50 000 kunder

Koncernen strävar också efter att öka användningen av data för att analysera nuvarande och framtida effektivitet i verksamheten för att möjliggöra förbättrad ruttplanering, proaktiv kundsupport och automatisk dokumentation.

Förutom ovanstående åtgärder är Norva24 på väg att lansera en IoT-lösning tillsammans med sitt erbjudande och har nyligen genomfört ett antal pilottester med större kunder. Lösningen gynnar både kunden och Norva24 eftersom den proaktivt informerar Norva24 när bolaget behöver utföra ett jobb

Attraktiv, stor och icke-cyklisk tillväxtmarknad med ökande inträdesbarriärer