loading
ENG SVE

Norva24 Group AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 25 maj 2023 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Norva24:s prestationsaktieprogram, dvs. säkring av leverans av Norva24-aktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma, att fortlöpande kunna anpassa Norva24:s kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde och att möjliggöra finansiering av större förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp ska se på Nasdaq Stocholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter (nedan “Regelverket”).
  2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024.
  3. Förvärv får ske av sammanlagt högst 2 283 534 aktier.
  4. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  5. Återköp får endast ske med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket.
  6. Återköp får även ske genom blockaffärer i enlighet med tillämpliga regler.

Förvärvade egna aktier får överlåtas till deltagarna i LTIP 2023 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 25 maj 2023.

Per dagen för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Nova24 till 182 682 740 aktier. Norva24 innehar för tillfället inga egna aktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman, vänligen se Norva24:s hemsida, www.norva24.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom branschen för underhåll av infrastruktur under mark (UIM) [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömning, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. I dagsläget driver bolaget 76 lokalavdelningar [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 600 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och dra nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har bolaget genomfört 40 förvärv sedan 2015. www.norva24.com

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”lokalavdelning” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka bolaget bedriver sin verksamhet.