loading
ENG SVE

Kommuniké från Norva24s årsstämma 2022

Regulatorisk

Norva24 Group AB (publ) har idag, tisdagen den 31 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer och omvalde ledamöterna Vidar Meum, Arild Bødal, Monica Reib, Terje Bøvelstad, Allan Engström, Ulrika Östlund, Linus Lundmark, Mats Lönnqvist och Einar Nornes. Vidar Meum omvaldes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 100 000 NOK, fördelat på 600 000 NOK till styrelsens ordförande och 300 000 NOK till var och en av Arild Bødal, Terje Bøvelstad, Mats Lönnqvist, Monica Reib och Ulrika Östlund. Beslöts vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 100 000 NOK och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 NOK. Beslöts även att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 70 000 NOK och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 NOK.

Allan Engström (Partner på Valedo Partners), Linus Lundmark (Director på Valedo Partners) och Einar Nornes (anställd hos Norva24) erhåller ingen ersättning för sina uppgifter som styrelseledamöter eller för sina uppgifter i respektive revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma – besluta om emission av aktier upp till och med 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@norva24.com

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2021 hade Bolaget 66 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 400 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 34 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 1630 CEST.