loading
ENG SVE

Definitioner

NYCKELTALSDEFINITIONER OCH BESKRIVNINGAR

Mått

Definition

Motivering för användande

Tillväxt i totala rörelseintäkter

Förändring i totala rörelseintäkter i procent av totala rörelseintäkter under jämförelseperioden, dvs. före- gående år eller kvartal.

Förändring av totala rörelseintäkter speglar bolagets realiserade rörelseintäktsökning över tid.

Organisk tillväxt i totala rörelseintäkter

Förändring av totala rörelseintäkter i jämförbara enheter efter justering för förvärvseffekter, som en procentandel av totala rörelseintäkter under jämförelseperioden.

Organiska totala rörelseintäkter exklusive effekterna av förändringar i bolagets struktur, vilket möjliggör en jämförelse av rörelseintäkter över tid.

Förvärvad tillväxt av totala rörelseintäkter

Förändring av totala rörelseintäkter som procentuell förändring från jämförelseperioden för totala drifts- intäkter under jämförelseperioden, driven av förvärv. Förvärvade totala rörelseintäkter definieras som totala rörelseintäkter under perioden hänförliga till bolag som har förvärvats under den senaste 12-månaders- perioden, och för dessa bolag enbart rörelseintäkterna fram till 12 månader efter förvärvsdatumet.

Förvärvad tillväxt – tillväxt i totala rörelseintäkter avspeglar den förvärvade enhetens effekt på de totala rörelseintäkterna.

EBITDA

Resultat före räntor, skatt och av- och nedskrivningar.

EBITDA ger en bild av resultat genererat i den löpande verksamheten och är ett komplement till rörelseresultatet (EBIT).

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av totala rörelseintäkter.

EBITDA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet och indikerar bolagets resultatkapacitet.

EBITA

Resultat före räntor, skatter och avskrivningar.

EBITA ger en översikt över resultat genererat i den löpande verksamheten och är ett komplement till rörelseresultatet.

EBITA-marginal

EBITA i relation till totala rörelseintäkter.

EBITA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet och anger bolagets rörelseresultat.

EBIT-marginal

Resultat före räntor och skatter (EBIT) i relation till totala rörelseintäkter.

Rörelsemarginal möjliggör jämförelser av bolagets lönsamhet oavsett kapitalstruktur eller skattesituation.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster såsom förvärvskostnader, integrationskostnader och kostnader för en börsnotering.

Möjliggör jämförelse av resultatmått utan jämförelse- störande poster.

Justerad EBITDA

EBITDA justerad för jämförelsestörande poster.

Möjliggör jämförelse av EBITDA med andra perioder utan jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA är ett mått som bolaget anser vara relevant för investerare som vill förstå inkomstgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster.

Justerad

EBITDA-marginal

Justerad EBITDA i procent av totala rörelseintäkter.

Justerad EBITDA-marginal exkluderar effekten av jämförelsestörande poster, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande operativa lönsamheten över tid.

Justerad EBITA

EBITA justerad för jämförelsestörande poster.

Möjliggör jämförelse av EBITA med andra perioder utan jämförelsestörande poster. Justerad EBITA är ett mått som bolaget anser vara relevant för investerare som vill förstå inkomstgenereringen före investeringar i anlägg- ningstillgångar och jämförelsestörande poster.

Justerad

EBITA-marginal

Justerad EBITA i procent av totala rörelseintäkter.

Justerad EBITA-marginal exkluderar effekten av jämförelsestörande poster, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande operativa lönsamheten över tid.

Justerad EBIT

Resultat före räntor och skatter (EBIT) justerad för jämförelsestörande poster.

Justerad EBIT (rörelseresultat) exkluderar effekten av jämförelsestörande poster, vilket ger en övergripande bild av resultatet genererat från den löpande verksamheten.

Justerad

EBIT-marginal

Justerat rörelseresultat i procent av totala rörelseintäkter.

Justerad EBIT (rörelsemarginal) exkluderar effekten från jämförelsestörande poster, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande verksamheten över tid.

Mått

Definition

Motivering för användande

Utgifter för nyutveckling eller nya investeringar

Leasingbetalningar för fordon inklusive ränta och av- skrivningar på fordon, hyresbetalningar för fastigheter och investeringar (investeringar i ägda fordon och utrustning minus avyttringar)

Utgifter för nyutveckling eller nya investeringar används som ett alternativt mått för koncernens investeringar för att avspegla att leasingavtal aktiveras direkt medan kontanta betalningar görs över leasingperioden.

EBITA inklusive förutbetalda intäkter

EBITDA minus utgifter för nyutveckling eller nya investeringar

EBITA inklusive förutbetalda intäkter (Cash EBITA) är ett alternativt mått för koncernen som återspeglar bolagets kassaflöde från verksamheten.

Justerad EBITA inklusive förutbetalda intäkter

EBITA inklusive förutbetalda intäkter justerad för jämförelsestörande poster.

EBITA inklusive förutbetalda intäkter exkluderar effekten från jämförelsestörande poster, vilket möjliggör en jämförelse av den underliggande verksamheten över tid.

Nettoskuld

Summa räntebärande skulder minus likvida medel. De totala räntebärande skulderna består av lång- och kortfristiga lån, lång- och kortfristiga leasingskulder enligt IFRS 16 samt lån från aktieägarna.

Nettoskuld används för att följa upp utvecklingen för räntebärande lån och övervaka refinansieringskravet. Måttet används även som täljare vid beräkningen av nettobelåningsgrad som används för att övervaka den finansiella skuldsättningen.

Nettoskuld/

LTM-justerad EBITDA

Nettoskuld i förhållande till 12 månaders justerad EBIT- DA. EBITDA, proforma, omfattar all verksamhet inom koncernen under den senaste tolvmånadersperioden.

Bolaget använder nettoskuldsättningsgrad för att övervaka graden av finansiell skuldsättning.

Rörelsekapital

Varulager, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar minus leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder.

Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som är fördelat i verksamheten och är användbart för att visa hur effektivt nettorörelsekapitalet används.

Nettorörelsekapital/ rörelseintäkter

Nettorörelsekapital i relation till rörelseintäkter, rullande tolv månader, proforma.

Nettorörelsekapital gör det möjligt för bolaget att mäta sitt nettorörelsekapital över tid.

Investeringar

Investeringar definieras som medel som används av koncernen för att förvärva, uppgradera och underhålla ägda fysiska tillgångar såsom fastigheter, byggnader, fordon eller inventarier. Exklusive förvärv och avyttringar.

Investeringar används för att mäta de redovisa- de investerade medel som krävs för att förvärva,

uppgradera och underhålla bolagets fysiska tillgångar.

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

Från kassaflödesanalysen

Operativa kassaflöde används för att följa kassaflödet som den löpande verksamheten genererar. Måttet används även som täljare vid beräkningen av kassagenerering.

Kassagenerering

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten i relation till justerad EBITDA.

Kassagenerering gör det möjligt för bolaget att följa upp hur effektivt bolaget hanterar investeringar i den löpande verksamheten och i rörelsekapital, liksom den löpande verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.

Sysselsatt kapital

Summa tillgångar minus kortfristiga skulder.

Sysselsatt kapital är ett mått som bolaget använder för att beräkna avkastning på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektivt bolaget är utan att beakta den goodwill som generas i samband med förvärv.

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA i relation till sysselsatt kapital.