loading
ENG SVE

Norva24 Group AB (publ) har idag, den 25 maj 2023, hållit årsstämma i Stockholm.

Regulatorisk

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta personer och omvalde ledamöterna Vidar Meum, Monica Reib, Ulrika Östlund. Arild Bødal, Allan Engström, Linus Lundmark och Mats Lönnqvist. Pontus Boman valdes till ny styrelseledamot. Vidar Meum omvaldes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 795 000 NOK, fördelat på 625 000 NOK till styrelsens ordförande och 310 000 NOK till var och en av övriga styrelseledamöter valda av stämman. Vidare beslöts att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 125 000 NOK och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 NOK. Beslöts även att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 70 000 NOK och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 NOK.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Norva24. Stämman bemyndigade även styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av årsstämman 2024 – besluta om emission av aktier upp till och med 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om att införa ett aktieoptionsbaserat långsiktigt incitamentprogram för befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag. Det långsiktiga incitamentsprogrammet omfattar upp till 35 anställda i koncernen. Förutsatt att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Norva24 till marknadspris på Nasdaq Stockholm kommer deltagarna tilldelas optioner som ger deltagaren rätt att förvärva ytterligare aktier i Norva24 till ett i förväg bestämt pris. Optionerna är föremål för en treårig intjänandeperiod. Det högsta antalet aktier i Norva24 som kan allokeras till deltagarna enligt incitamentsprogrammet uppgår till 2 283 534 aktier, vilket motsvarar cirka 1,25 procent av utestående aktier och röster i Norva24.

Med anledning av det långsiktiga incitamentsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 2 283 534 återköpta aktier i Norva24.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR

Tel: +46 723 68 65 07

E-post: sture.stolen@norva24.com

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2021 hade Bolaget 66 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 400 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 34 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl 1800 CEST.