loading
ENG SVE

Intäkts- och vinsttillväxten fortsätter

Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-december 2023

Oktober-december 2023

 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 855,7 MNOK (719,5), en ökning med 18,9 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 5,2 procent.
 • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 854,4 MNOK (712,6), en ökning med 19,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 60,0 MNOK (35,3).
 • Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 7,2 MNOK (25,8).
 • Justerad EBITA uppgick till 81,6 MNOK (71,0), upp 14,9 procent.
 • Periodens resultat var 66,9 MNOK (13,3), upp 403,0 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 244,5 MNOK (143,3).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,37 NOK (0,07).

Januari-december 2023

 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 3 151,9 MNOK (2 466,5), en ökning med 27,8 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 6,3 procent.
 • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 3 131,9 MNOK (2 445,3), en ökning med 28,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 283,9 MNOK (211,7).
 • Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 14,9 MNOK (32,5).
 • Justerad EBITA uppgick till 347,7 MNOK (278,6), upp 24,8 procent.
 • Periodens resultat var 226,6 MNOK (139,5), upp 62,4 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 553,9 MNOK (343,3).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,24 NOK (0,76).

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2023

 • Norva24 förvärvade under året Gravco AS och Septik Tank Co AS i Norge, Tom’s Kloakservice Aps i Danmark och ControTech i Malmö AB i Sverige. Genom dessa förvärv tillfördes koncernen cirka 150 MNOK i årliga intäkter.
 • Mikael Smedborn tillträdde sin position som ny VD för Sverige den 1 april 2023.
 • Henrik Norrbom tillträdde sin position som koncernens VD den 18 september 2023.

Händelser efter rapportperiodens slut

Stein Yndestad har utnämnts till koncernens CFO. Det är en roll som Yndestad innehade från 2017 till första kvartalet 2023.

Norva24 förvärvade i januari 2024 Baier Rohrreinigung GmbH i Tyskland, och i februari 2024 UIM-verksamheten i Svein Klungtveit AS i Norge i en carve-out-transaktion. Genom dessa förvärv tillfördes koncernen cirka 65 MNOK i årliga intäkter.

Den ledande europeiska operatören i den fragmenterade UIM-servicesektorn

När jag ser tillbaka på mitt första hela kvartal i bolaget känner jag mig verkligen entusiastisk över megatrenderna som driver på marknadstillväxten inom UIM (underhåll av infrastruktur under mark). Vi underhåller en åldrande avloppsinfrastruktur som i genomsnitt är äldre än 40 år på Norva24s fyra marknader. Eftersom åldrande infrastruktur kräver mer service och underhåll jämfört med nyare, fortsätter behovet av UIM-tjänster att öka. Vidare sätter klimatförändringar, mer extremväder, befolknings- tillväxt och urbanisering ännu större press på infrastrukturen under mark. De här drivkrafterna förväntas leda till att branschen fortsätter att växa mer än ekonomin i stort.
Marknaderna där Norva24 bedriver verksamhet är mycket stora. Den totala adresserbara marknaden var värd cirka 40 miljarder NOK i nuvarande geografiska områden och över 140 miljarder NOK för hela Europa under 2020. Detta i kombination med den stabila tillväxten och den låga konjunkturkänsligheten gör att det finns anledning att vara optimistisk om Norva24s framtid.
Norva24s ledande ställning i norra Europa ger konkurrenskraft genom stordriftsfördelar, då en hög densitet möjliggör bättre och snabbare service till våra kunder och en överlägsen kostnadsställ- ning på grund av ett högre utnyttjande. I Norge har Norva24 en marknadsandel på cirka 30 procent, medan den i Sverige och Danmark ligger på cirka 10 procent. På den största av våra marknader, Tyskland, representerar våra intäkter om 1,2 miljarder NOK en marknadsandel på bara 3 till 4 procent, så det finns gott om utrymme för tillväxt genom ytterligare konsolidering av UIM-marknaden i Tyskland.
Klimatförändringarna spelar en viktig roll i Norva24s tillväxt och utveckling. Vi bevittnar allt mer ovanliga vädermönster både globalt och på våra marknader. Förra sommaren drabbades Norge och Sverige av de värsta översvämningarna över 50 år, vilket ledde till mer arbete och, något som är ännu viktigare, en ökad medvetenhet kring de allvarliga underinvesteringarna i infrastrukturen under mark. Vi förväntar oss att det leder till en ökad aktivitet i UIM-branschen.
Under 2023 har osäkerheten som omger den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkat ett stort antal branscher. Efterfrågan på UIM-tjänster påverkas däremot inte i någon högre grad av en sådan händelseutveckling, och under 2023 växte Norva24 med 22 procent, med en valutajusterad organisk tillväxt på 6 procent. Under fjärde kvartalet uppgick tillväxten till 19 procent och den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 5 procent. Vår justerade EBITA- marginal var något lägre under fjärde kvartalet än motsvarande kvartal under 2022, väsentligt dämpad av exceptionella väderför- hållanden i de mest betydelsefulla regionerna i Norge och Sverige. Normalt är första kvartalet (alltid vinter och alltid ogynnsamma förhållanden) och tredje kvartalet (ingen snö och gynnsamma förhållanden) kvartal då påverkan från vädret är sig lik från år till år, medan andra kvartalet påverkas av vårens ankomst, och fjärde kvartalet påverkas av vinterns intåg och potentiellt stora mängder snö, effekter som skiljer sig från år till år och påverkar jämförbarheten mellan andra och fjärde kvartalet kontra motsvarande period året före. Medan lönsamheten både i oktober och november 2023 låg över 2022 års nivåer på alla marknader var lönsamheten i december betydligt lägre än under 2022. Vädret i december var märkbart otypiskt och förhållandena i Oslo är ett bra exempel: december 2023 uppvisade betydligt lägre temperaturer, i snitt –4,6 °C jämfört med snittet på –0,4 °C under de föregående tio åren. Vidare var snönivåerna i december 2023 i snitt 11 cm, nästa fyra gånger högre än snönivåerna under de senaste tio åren då snittet har legat på 3 cm. Det tog sig uttryck i enorma snöfall under mycket kort tid, vilket lamslog olika områden under en period. Sådana händelser inträffade i södra delen av såväl Norge som Sverige.
Bortsett från den extrema väderpåverkan i december är vi ändå kvar på en positiv bana i fråga om rörelsemarginalerna från tredje kvartalet, och fortsätter att fokusera på prisoptimering och förbättrat utnyttjande.
Den långsiktiga prognosen för UIM-branschen har inte förändrats, i synnerhet som hårda vinterförhållanden blir mindre vanligt förekommande, och vi är övertygade om att vi bedriver verksamhet på en marknad som upplever en tillväxt som är högre än för ekonomin i stort.

Trots marginalutvecklingen under fjärde kvartalet 2023 jämfört med föregående år pekar den långsiktiga trenden på att verksam- heter som har varit en del av Norva24 en tid realiserar förbättrade marginaler. Om vi tittar på de portföljbolag som utgjorde Norva24 i slutet av 2019 (72 procent av koncernen 2021) ser vi en marginal- förbättring om 300 baspunkter från 2021 till 2023. Det understryker de förbättringar vi ser när företagen tas upp i Norva24s operativa struktur. På intäktssidan ser vi positiva effekter av korsförsäljning, förbättrade upphandlingsprocesser, ett förbättrat serviceerbjudande till regionala och nationella kunder samt en förbättrad lokal täckning. På kostnadssidan finns bland annat fördelarna med samordnade inköp, gemensamma IT-lösningar och gemensam bästa praxis.
Under fjärde kvartalet 2023 uppnådde Norva24 en total intäkts- tillväxt på 19 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Justerad EBITA var 82 MNOK, en ökning med 15 procent från 71 MNOK föregående år. Denna tillväxt noterades på samtliga marknader, med den mest väsentliga ökningen i Danmark. Norge och Tyskland redovisade en minskning av den justerade EBITA- marginalen under kvartalet, där Norge levererade en justerad EBITA-marginal på 8 procent och Tyskland levererade en justerad EBITA-marginal på 14 procent under kvartalet. Sverige redovisade en ökning med 70 baspunkter under kvartalet, medan Danmark fortsatte med förbättringarna från de föregående kvartalen och ökade marginalerna med 530 baspunkter. Under hela andra hälften av kvartalet hade kallt väder och stora snömängder en negativ påverkan på vår verksamhet, vilket ledde till minskad effektivitet och minskad kundaktivitet. Den här effekten var mest uttalad i december och märktes särskilt tydligt i Norge.
Styrkan i Norva24s affärsmodell ligger i förmågan att på ett effektivt sätt omvandla vinster till kassaflöden. Med ett operativt kassaflöde på 245 MNOK under fjärde kvartalet, en ökning med 71 procent, ökade kassagenereringen med 50 procentenheter till 153 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det operativa kassaflödet för året visar också på en stark kassagenerering om 87 procent. Det operativa kassaflödet är betydligt starkare under andra halvåret på grund av säsongseffekterna i vår verksamhet. Trots den stabila kassagenereringen är koncernens rörelsekapital högre än det borde vara, och vi arbetar aktivt för att förbättra situationen med kapital som är bundet i verksamheten under det närmaste året.
Vi är nöjda med vår finansiella ställning, vårt utmärkta kassaflöde och en skuldsättningsgrad på strax under 2,0 ggr LTM-justerad EBITDA vid utgången av fjärde kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har vi haft ett kassaflöde från den löpande verksam- heten om 554 MNOK. Det ger oss ett betydande utrymme i förhållande till de finansiella kovenanterna i kreditfaciliteten.
Utöver vår aktuella kassabalans om 267 MNOK har vi för närvarande 500 MNOK tillgängligt i kreditfaciliteten för att möjliggöra en fortsatt hög förvärvstakt framöver.
Vi har en solid pipeline av potentiella förvärv och under 2023 förvärvade och konsoliderade vi fyra nya enheter. De står för cirka 150 MNOK i årliga intäkter och har sunda vinstmarginaler.
De företag som utgör målgruppen i vår pipeline är välskötta och lönsamma medelstora verksamheter med en stark lokal närvaro och ett inarbetat varumärke.

Henrik Norrbom

Koncernchef

”Vi känner oss bekväma med vår finansiella ställning som ger oss betydande utrymme för en fortsatt stark förvärvstakt.”

To participiate in the conference and see the phone numbers, please go to link below
Webcast/Teleconference :
https://financialhearings.com/event/48429

For further information:
Henrik Norbom, Group CEO
Tel. +46 72 708 1515
Henrik.norrbom@norva24.com

Stein Yndestad, CFO
Tel: +47 916 86 696
stein.yndestad@norva24.com
ir@norva24.com