loading
ENG SVE

Delårsrapport Januari-mars 2022

Regulatorisk

Stark organisk tillväxt på de flesta marknader under första kvartalet

Januari–mars 2022

•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 526,4 MNOK (408,9), en ökning med 28,7 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 13,1 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 518,2 MNOK (407,4), en ökning med 27,2 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36,3 MNOK (20,4).
•   Kvartalet har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 0,0 MNOK (-6,5).
•   Justerad EBITA uppgick till 43,3 MNOK (33,2).
•   Justerad cash EBITA uppgick till 46,2 MNOK (31,8).
•   Periodens resultat var 18,2 MNOK (–5,4).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,4 MNOK (41,8).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,10 NOK (–0,37).

VD kommenterar:
Stark organisk tillväxt och rekordhög marginal för första kvartalet i Norge
 
2022 har fått en lovande start, vilket bekräftar att vi är på rätt väg mot att nå våra finansiella mål 2025. Under första kvartalet 2022 uppnådde Norva24 en tillfredsställande total intäktstillväxt på 29 procent, driven av en valutajusterad organisk tillväxt på 13 procent. Vår pipeline av potentiella företagsförvärv är fortfarande omfattande, och vi förväntar oss att 2022 blir ett framgångsrikt år i fråga om företagsförvärv. Justerad EBITA under kvartalet var 43 MNOK, en ökning med 30 procent jämfört med föregående år.

Norva24s organiska tillväxt på 13 procent och tillfredsställande marginalutveckling under första kvartalet bevisar att vår affärsmodell står stark i tider med hög inflation. Som tidigare kommunicerats förväntar vi oss att kundprisökningar ska kompensera för potentiella kostnadsökningar (t.ex. bränsle, energi och löner) under 2022 och det är viktigt att notera att bränsle endast står för 6 procent av vår intäkter.

Marginalutvecklingen på årsbasis är positiv, om än marginellt, och vi ser också en förbättring av den organiska EBITA-marginalen jämfört med samma period föregående år.
Norges resultat för kvartalet var starkt, med en organisk tillväxt på 21 procent och en justerad EBITA-marginal på 14 procent, drivet av en mycket hög aktivitetsnivå, prisjusteringar och en orderbok av uppskjutna uppdrag från 2020 och 2021, på grund av covid-19. Första kvartalet är vanligtvis ett kvartal med lägre aktivitet i Norge på grund av det kalla vädret, så det är glädjande att se den norska verksamhetens starka resultat med god tillväxt inom olika kundsegment och lokalavdelningar.

De tecken på förbättringar som vi noterade i den danska verksamheten under tidigare kvartal fortsatte under det första kvartalet, med tvåsiffrig organisk tillväxt och en förbättring av den justerade EBITA-marginalen med 7 procentenheter jämfört med föregående år. Det bekräftar, som vi tidigare meddelat, att Danmark är på rätt väg.
Tillväxten i Sverige var också stark, med en total intäktstillväxt på 65 procent. Tillväxten drevs främst av förvärv i kombination med en valutajusterad organisk tillväxt på 12 procent tack vare en ökad kundaktivitet, operativa förbättringar som resulterade i ett högre utnyttjande av personal och fordon samt generella prishöjningar. Dessutom såg vi tydliga tecken på förbättringar i den lokalav-delningen som inte presterade väl, och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta.
Omikron-varianten av covid-19-viruset hade en större inverkan på sjukfrånvaron under första kvartalet jämfört med det första kvartalet tidigare år. Restriktionerna i Skandinavien skilde sig i allmänhet från dem i Tyskland, vilket resulterade i olika effekter på sjukfrånvaron. I Skandinavien ökade den kortvariga sjukfrånvaron med 3 procentenheter mellan första kvartalet 2021 och första kvartalet 2022, och i Tyskland ökade den kortvariga sjukfrånvaron med 5 procentenheter från 4 procent till 9 procent under samma period. Utvecklingen berodde på sjukdom och inte på karantänsrestriktioner. Den ökade frånvaron har tillfälligt påverkat vår affärsverksamhet, tillväxt och marginal i Tyskland, men trots detta uppvisade segmentet en sund EBITA-marginal för första kvartalet på 12 procent.

I linje med vad som kommunicerades i samband med börsintroduktionen och i rapporten för fjärde kvartalet är första kvartalet historiskt sett det svagaste kvartalet på grund av väderförhållanden och lägre aktivitetsnivåer i marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM). Till följd av denna säsongs-betonade utveckling är marginalen betydligt lägre under första kvartalet än under årets övriga kvartal, vilket också är fallet i år.

När det gäller förvärv undertecknades två affärer. Det ena är Zimmerbeutel i Rhen/Ruhr-området i Tyskland och det andra är IRG Rörinspektion i Göteborgsregionen i Sverige. Båda bolagen har en stark lokal position på strategiska marknader och jag välkomnar dem till koncernen. Båda affärerna avslutades i april.
I och med förvärvet av Zimmerbeutel har Norva24 nu expanderat till det strategiskt viktiga tyska storstadsområdet Rhen/Ruhr.
Dessutom är IRG Rörinspektion strategiskt viktigt för vår utveckling av nya tekniska lösningar inom IoT, sensorteknik och digital övervakning utöver de vanliga UIM-tjänsterna på den svenska västkusten. Vi arbetar redan nu med att integrera IRG:s toppmoderna tekniska lösningar för användning vid alla koncernens lokalavdelningar, för att förbättra kundservicen och driva tillväxt.

Norva24 har förvärvat totalt tio bolag sedan fjärde kvartalet 2020, vilket ger årliga intäkter på 700 MNOK. Under 2022 slutfördes två förvärv, och med en stark pipeline av förvärvskandidater och solida finansieringsmöjligheter förväntar vi oss en hög nivå av förvärvsaktivitet framöver. Vi kommer att fortsätta att agera på ett försiktigt sätt i enlighet med vår förvärvsstrategi, med noggrann bedömning och integration av kandidater, för att säkerställa en fortsatt stark organisk utveckling.

Vår vision är tydlig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi kommer att fortsätta att stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till vårt löfte till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Den marknad vi verkar på är icke-cyklisk och vår verksamhet är motståndskraftig eftersom våra tjänster är samhällskritiska och marknadstillväxten drivs av faktorer såsom en åldrande infrastruktur under mark, ökad reglering och en högre frekvens av extrema väderhändelser på grund av klimatförändringarna. Våra tjänster är avgörande för att samhället ska fungera, och det finns ett behov av dem oberoende av konjunkturcykler och inflatoriska förhållanden.
Vi har en tydlig och beprövad förvärvsstrategi, med 34 genomförda förvärv sedan Norva24 grundades. Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden, en total adresserbar marknad på 140 miljarder norska kronor. Norva 24 har en tydlig ledande position i norra Europa, en marknad värderad till 36 miljarder norska kronor, vilket erbjuder en unik möjlighet för en aktör som oss att nå vårt finansiella mål på 4,5 miljarder i intäkter till 2025.

Underhåll av infrastruktur under mark är en avgörande faktor för en hållbar framtid, och vi presenterade nyligen Norva24s  första hållbarhetsrapport som ett börsnoterat bolag. Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla Norva24s hållbarhetsarbete – för att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling för rent vatten, sanitet och ren energi samt ytterligare befästa vår position som den ledande aktören i branschen.
 
Henrik Damgaard
VD

Förstärkningar av koncernledningen
För att stärka koncernledningsgruppen i Norva24 och förbereda för ytterligare expansion kommer nuvarande CFO Stein Yndestad att bli Group Chief Business Development Officer som rapporterar till CEO och förblir en del av koncernledningsgruppen. I denna roll kommer Stein Yndestads huvudansvar att vara M & A, geografisk expansion och investor relations – ansvarsområden som Stein Yndestad har lång erfarenhet av. Stein Yndestad kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som Group CFO tills en ny Group CFO har rekryterats och tillträtt i denna roll.

Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna att närvara vid bolagets presentation i Stockholm eller webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag.
Henrik Damgaard, VD, Stein Yndestad, CFO, och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Datum: 31 maj 2022
Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CEST)
Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30 (CEST)
För att delta i konferensen, länken eller ring inn på telefonnumret nedan:
Om du vill närvara fysiskt vid mötet i Stockholm skicka ett e-postmeddelande till ir@norva24.com för att registrera dig för att få information om lokalen.
Webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/norva-24-q1-2022
Telefonkonferens:
Uppringningsnummer

  • DE: +4969222220377
  • DK: +4578723250
  • SE: +46851999383
  • Storbritannien: +443333009262
  • USA: +16467224957

För ytterligare information kontakta:
Sture Stölen,
chef för IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@norva24.com