loading
ENG SVE

Kapacitetsökning

Kapacitetsbehov
  • Urbaniseringen ökar belastningen på föråldrade avloppssystem i stadsmiljöer, vilket i sin tur skapar behov för underhåll

13%

ökning i antalet personer, per kilometer avlopp

Sverige är för närvarande ett av de snabbast växande länderna i Europa när det gäller antalet invånare. Under 2016 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner, och år 2070 förväntas befolkningen vara cirka 12,7 miljoner, enligt SCB. Befolkningen i Norge var 5,4 miljoner år 2020 och förväntas vara cirka 6,1 miljoner år 2060, enligt Statistisk sentralbyrå. Denna befolkningstillväxt leder till att det ställs större krav på avloppssystem och annan infrastruktur under mark som redan idag är eftersatt. Befolkningstillväxten leder också till ökat tryck på den befintliga infrastrukturen, eftersom den vanligtvis byggdes för flera decennier sedan och var avsedd för en betydligt mindre befolkningsstorlek, vilket leder till en oproportionerlig kapacitet.

Andra konsekvenser av en större befolkning och en växande efterfrågan på nya anslutningar till avloppssystemet är att den nya utbyggnaden av avloppssystemet växer med cirka 1,9 procent per år på Norva24s nuvarande marknader, vilket också driver industrins marknadstillväxt. Den ökade användningen av separata system för avlopp, regnvatten och övergången från blandade lösningar bidrar ytterligare till den allmänna UIM-marknadstillväxten. Den pågående urbaniseringen förväntas öka med den nuvarande och pågående befolkningstillväxten. Befolkningstillväxt och urbanisering, kombinerat med klimatförändringar, som högre medeltemperaturer, kraftigare regn och extremt väder, sätter ytterligare press på de föråldrade avloppssystemen, särskilt i stadsområden. Behovet av en fungerande infrastruktur under mark är viktig för alla samhällsmedborgare, en välskött och väl underhållen infrastruktur under mark är väsentlig för att klara en ökad urbanisering och kapacitetsefterfrågan. Därför krävs betydande investeringar för att tillgodose det förväntade ökade trycket på infrastrukturen under mark samt för att uppnå en hållbar hantering av systemen.