loading
ENG SVE

Bolagsordning

Nedan återges Bolagets bolagsordning som förväntas antas vid extra bolagsstämma som ska hållas den 8 december 2021. Bolagsstämmans beslut om antagande av bolagsordningen är villkorat av Erbjudandets genomförande.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norva24 Group AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring, bedriva investeringsverksamhet inom Norden och därmed förenlig verksamhet, innefattande tillhandahållande av konsulttjänster inom rådgivning avseende fast och lös egendom till nordiska bolag och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 608 246 kronor och högst 2 432 984 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 182 474 021 stycken och högst 729 896 084 stycken.

§ 5 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3–10 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 6 Ort för och kallelse till bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 7 Poströstning och fullmaktinsamling

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före stämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

§ 8 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

(1) Val av ordförande vid stämman;

(2) Upprättande och godkännande av röstlängd;

(3) Godkännande av dagordning;

(4) Val av en eller två justeringspersoner;

(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

(6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(7) Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

(8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

(9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och

(10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsbolag enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.