loading
ENG SVE

Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2022

Regulatorisk

Valberedningen ska, i enlighet med instruktioner för valberedningen i Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”), bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman för 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 december 2021 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Valberedningen inför årsstämman för 2022 består, utöver styrelseordförande Vidar Meum, av följande:

  • Nils Forsberg, utsedd av Valedo Partners, valberedningens ordförande
  • Björn Elfstrand, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Arild Bødal, utsedd av Invest 24 AS
  • Hans Hedström, utsedd av Carnegie Fonder
  • Vidar Meum, Norva24 Group AB (Styrelsens ordförande)

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman för 2022 angående val av stämmans ordförande, antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman, val av ordförande och styrelseledamöter, arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna av styrelsens utskott, val av revisor/revisorer, arvode till revisorer samt eventuella förändringar av instruktionerna till valberedningen. Norva24s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 25 maj 2022.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post ir@norva24.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt måste de ha inkommit senast den 7 februari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 6 april 2022 eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Förslag skickas till styrelsens ordförande på e-post vidar.meum@giggen.no eller via brev till Norva24 Group AB (publ) Kivra: 559226-2553 106 31 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman för 2022 samt på bolagets webbplats (www.norva24.com).

För mer information vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-mail: sture.stolen@norva24.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2022 kl.0830 CET.

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 september 2021 drev Bolaget 66 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 415 anställda och cirka 860 aktiva driftfordon i sin fordonsflotta. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 32 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.