loading
ENG SVE

Styrelsens utskott

För att förenkla styrelsens arbete och göra det effektivare i fråga om ersättning och revision utser styrelsen årligen ett ersättningsutskott, och ett revisionsutskott och ett revisionsutskott. Utskotten utses på högst ett år, och utses bland styrelsens ledamöter. Utskottens främsta syfte är att tillhandahålla förberedande och administrativt stöd till styrelsen. Revisionsringsutskottets främsta syfte är att fatta beslut om frågor som har delegerats till styrelsen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens övriga ansvarområden och åtaganden, övervaka Norva24’s finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, övervaka om Bolagets internkontroller och riskhantering är effektiva, hålla sig underrättade om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen och om slutsatserna av de kvalitetskontroller som genomförs av Revisorsinspektionen, informera styrelsen om revisionens resultat, däribland hur revisionen har bidragit till tillförlitligheten i den finansiella rapportering och om revisionsutskottets funktion, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, med särskild hänsyn till om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster till Bolaget, samt bistå i upprättandet av förslag till val av revisorer på bolagsstämma.

Medlemmar av revisionsutskottet

  • Mats Lönnquist (ordförande)
  • Arild Bødal
  • Linus Lundmark

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och Koncernledningen. Ersättningsutskottets uppgifter styrs av Norva24’s instruktioner för ersättningsutskottet. Utskottet har också till uppgift att följa upp och utvärdera Bolagets ersättningspolicy, ersättningsprogram och ersättningsstruktur.

Medlemmar av ersättningsutskottet

  • Vidar Meum (ordförande)
  • Allan Engström
  • Ulrika Östlund