loading
ENG SVE

God tillväxt och förbättrad marginal

Regulatorisk

Delårsrapport Januari-september 2023

Juli-september 2023

 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 792,2 MNOK (612,0), en ökning med 29,4 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 7,8 procent.
 • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 785,1 MNOK (610,6), en ökning med 28,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 110,1 MNOK (76,6).
 • Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 0,9 MNOK (1,1).
 • Justerad EBITA uppgick till 124,0 MNOK (86,7), upp 43,1 procent.
 • Periodens resultat var 70,4 MNOK (49,8), upp 41,1 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131,8 MNOK (133,3).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,39 NOK (0,27).

Januari-september 2023

 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 2 296,2 MNOK (1 746,9), en ökning med 31,4 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 6,7 procent.
 • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 2 277,4 MNOK (1 732,7), en ökning med 31,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 223,9 MNOK (176,4).
 • Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 7,7 MNOK (6,7).
 • Justerad EBITA uppgick till 266,1 MNOK (207,5), upp 28,2 procent.
 • Periodens resultat var 159,7 MNOK (126,2), upp 26,5 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 309,4 MNOK (199,9).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,87 NOK (0,69)

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2023

 • Norva24 förvärvade NRC Gravco i Oslo vilket tillförde 90 MNOK i intäkter och ytterligare befäster Norva24s position i Oslo med omnejd.
 • Mikael Smedborn tillträdde sin position som ny VD för Sverige från 1 april 2023.
 • Henrik Norrbom tillträdde sin position som koncernens VD den 18 september 2023.

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Norva24 har förvärvat Baier Rohrreinigung GmbH i Tyskland och ControTech i Malmö AB i Sverige. Genom dessa förvärv har koncernen lagt till cirka 85 MNOK i intäkter

Unik position på en marknad med utsikter om långsiktig tillväxt

Efter att ha börjat på Norva24 i september känner jag mig verkligen uppmuntrad av det starka resultatet som avspeglas i min första kvartalsrapport med teamet.

Intäktstillväxten under tredje kvartalet låg starkt på 29 procent, varav 8 procent var valutajusterad organisk tillväxt. Vi har förbättrat utnyttjande och kostnadskontroll betydligt, vilket har gett en ökning av den justerade EBITA-marginalen med 1,5 procentenheter till 15,7 procent under tredje kvartalet. Ökningen av EBITA-marginalen på kvartalsbasis uppgick till 5,9 procentenheter. Rapporten är ett bevis på styrkan i vår modell och den motståndskraft den har, även på en marknad med en svagare makroekonomi.

När jag studerade Norva24 utifrån framstod bolaget som välpositionerat för att dra nytta av den långsiktiga och gradvisa tillväxten för UIM-marknaden (underhåll av infrastruktur under mark). Nu när jag har kunnat resa runt till många av koncernens 75 lokalavdelningar och träffa såväl operatörer, administrativ personal som ledningsgruppen ser jag ännu ljusare på branschens framtid och jag är övertygad om att Norva24 har mycket goda möjligheter att stärka sin ledande marknadsställning.

De långsiktiga trenderna som driver Norva24s marknad är lika starka nu som tidigare:

 • Avloppssystemen på våra kärnmarknader är i genomsnitt över 40 år gamla och är i behov av betydande underhåll och förnyelse under de närmaste åren.
 • Klimatförändringar och extremväder kräver uppgraderingar och ökat underhåll.
 • Myndigheterna inför striktare regleringar, vilket driver investeringar i infrastruktur.

Som UIM-ledare i Norden och Tyskland har vi en unik position för att dra nytta av dessa trender. Norva24 fortsätter att arbeta genom en ruttbaserad och decentraliserad modell med lokalavdelningar, en modell som har varit nyckeln till vår framgång. Norva24 har långvariga relationer med lokala små och medelstora företag samt regionala kunder, och är en av få operatörer som kan betjäna såväl nationella som internationella kunder.

UIM-marknaden gynnas oerhört starkt av strukturella förändringar, och Norva24 har under många år varit en av de främsta drivkrafterna bakom konsolideringen i norra Europa. Sammantaget har Norva24 genomfört 45 förvärv, och vår förfinade förvärvsstrategi, som innefattar att kartlägga förvärvsmål, en förvärvsprocess samt integration av förvärvade bolag förväntas skapa ett betydande värde för aktieägarna. Vår pipeline av väntande förvärv förblir lovande och vi förväntar oss att även fortsättningsvis leverera utifrån denna tillväxtdrivande verksamhet.

Kombinationen av en stark organisk tillväxt, en stark balansräkning och en stabil kassagenerering sätter oss i förarsätet när det gäller konsolideringen av UIM-branschen, och vi kommer att kunna finansiera våra meddelade tillväxtplaner med eget kassaflöde.

I en period av makroekonomisk osäkerhet är det betryggande att se Norva24s motståndskraft mot svängningar i ekonomin. Våra tjänster är verksamhetskritiska och vi har en stor andel kunder inom offentlig sektor. Den långsiktiga trenden visar på en stark ekonomisk tillväxt med begränsad påverkan från den övergripande ekonomin.

I ett mer kortsiktigt perspektiv finns det tre områden som jag anser är särskilt viktiga. Det gäller:

 • Prisoptimering
 • Förbättrat utnyttjande
 • Rätt personer på rätt plats

Vår vision förblir tydlig och uppnåelig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi kommer att fortsätta att stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till löftet till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden, med en total adresserbar marknad på mer än 140 miljarder NOK. Dessutom har vi en tydlig ledande position i norra Europa, en marknad värd 36 miljarder NOK, vår tillväxtprognos är god, och vi står fast vid våra finansiella mål om intäkter på 4,5 miljarder NOK till 2025 och en justerad EBITA-marginal på 14–15 procent på medellång sikt.

Under tredje kvartalet 2023 har Norva24 sett aktivitetsnivåerna hos de flesta lokalavdelningar återhämta sig efter ett svagt andra kvartal med måttlig tillväxt och aktivitet. Det kombinerat med ett bättre utnyttjande av personal och utrustning har lett till en kraftig ökning av marginalerna jämfört med andra kvartalet i år och tredje kvartalet föregående år.

Under tredje kvartalet 2023 uppnådde Norva24 en stark intäktstillväxt på 29 procent. Valutajusterad organisk tillväxt låg stabilt på 8 procent. Justerad EBITA var mycket stark på 124 MNOK, en ökning med 43 procent jämfört med 87 MNOK föregående år. Ökningen är brett baserad. Norge ökade sin marginal med 5,3 procentenheter och Danmark med 3,5 procentenheter. Extremvädret hade under kvartalet en positiv påverkan på verksamheten på grund av den ökade efterfrågan på UIM-tjänster. Den direkta påverkan på Norva24s verksamhet är måttlig, med uppskattade ytterligare intäkter om 8 MNOK, eller en intäktsökning med 1 procent under kvartalet, och ett tillskott till resultatet om cirka 3 MNOK. Vi är helt övertygade om att extremvädret kommer att få en långsiktig påverkan på verksamheten, och att det kommer att öka medvetenheten om den viktiga roll som infrastruktur under mark har i vårt samhälle, liksom betydelsen av att underhålla den. Eftersläpningen i investeringar i infrastrukturen under mark är betydande på våra marknader, och den historiska renoveringstakten är avsevärt lägre än den takt som krävs framåt för att underhålla skicket på infrastrukturen under mark.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var bra och uppgick till 131,8 MNOK, med en kassagenerering på 67 procent av vår justerade EBITDA. Den höga aktivitetsnivån i augusti och september har lett till en uppbyggnad av kundfordringar som kommer att ge kassaflöde under fjärde kvartalet. För perioden januari till september har kassaflödet från den löpande verksamheten ökat med 50 procent från 200 MNOK för 2022 till 309 MNOK för 2023. Vi är nöjda med vår finansiella ställning, vårt utmärkta kassaflöde och en skuldsättningsgrad på 2,1x LTM-justerad EBITDA vid utgången av tredje kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har vi haft ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 453 MNOK. Det ger oss ett betydande utrymme i förhållande till de finansiella kovenanterna i kreditfaciliteten. Vi har för närvarande 488 MNOK tillgängligt i kreditfaciliteten för att möjliggöra en fortsatt hög förvärvstakt framöver.

Vi har under de senaste veckorna förvärvat två UIM-företag, ett i Tyskland och ett i Sverige. Vi genomför just nu också ett flertal due diligence-processer som förväntas undertecknas under fjärde kvartalet. Vi har en stabil pipeline av potentiella förvärv och förblir övertygade om att vi kommer att kunna leverera på de övergripande intäktsmålen och öka förvärvstakten. Jag tillträdde tjänsten som VD för koncernen den 18 september och de två första månaderna har bara stärkt mig i min tro att vi kommer att bli en europeisk marknadsledare inom UIM-branschen.

Henrik Norrbom

Koncernchef

”Tre områden av särskilt stor betydelse framöver är: prisoptimering, att förbättra utnyttjandet och säkerställa att vi har rätt personer på rätt plats.”

To participiate in the conference and see the phone numbers, please go to link below

Webcast/Teleconference :
https://financialhearings.com/event/46574

For further information:
Henrik Norbom, Group CEO
Tel. +46 72 708 1515
Henrik.norrbom@norva24.com

Stein Yndestad, CCDO and IRO
Tel: +47 916 86 696
stein.yndestad@norva24.com
ir@norva24.com

Dean Zuzic, Group CFO
Tel: +47 414 33 560
dean.zuzic@norva24.com