loading
ENG SVE

Hållbarhet är del av vårt syfte

UIM-sektorn och dess tjänsteleverantörer spelar en viktig roll I samhället. Avloppssystemen, och att de fungerar väl, är kritiskt för att samhället ska fungera. Tillgång till rent vatten och sanitet är centrala för de mänskliga rättigheterna och störningar riskerar att påverka människor och samhället mycket negativt. Kontinuerligt underhåll av avloppssystem och rör är en kritisk process för att upprätthålla funktionen i systemen och göra att de håller längre. UIM-tjänster är också kritiska när länder anpassar sig till extrema väderhändelser orsakat av klimatförändringarna.

Hållbarhet utgör därför själva kärnan i Norva24 och det vi gör. Det är en del av vårt syfte.

Koncernens mål är att ligga steget före i fråga om kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet. Alla medarbetare I koncernen ska bidra i processen av ständiga förbättringar. Vårt åtagande och löfte ”Vi hjälper alltid!” möjliggörs genom vår företagskultur, som är djupt rotad i koncernen.

Vi ska alltid agera som ett ansvarsfullt bolag som främjar miljövänliga och socialt hållbara metoder. För att ytterligare bidra till ett mer miljövänligt samhälle har vi ett strategiskt fokus på att öka andelen gröna tjänster för våra kunder. Med gröna tjänster avses tjänster som bidrar till ett ännu mer miljömässigt hållbart samhälle.

Vi har också identifierat följande områden i vårt hållbarhetsarbete som viktiga: hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp, samt att verka för en etisk verksamhet och en ansvarsfull leverantörskedja. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla Norva24s hållbarhetsarbete och för att säkra positionen som ledande aktör I vår bransch.