loading
ENG SVE

Styrelsens arbete

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation samt förvaltningen av Bolagets verksamhet, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och högst 10 ordinarie ledamöter, varav samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete samt tillse att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget.