loading
ENG SVE

Delårsrapport Januari-mars 2023

Regulatorisk

Stark organisk och förvärvad tillväxt under Q1 med ökade marginaler

Januari-mars 2023
• De totala rörelseintäkterna uppgick till 704,6 MNOK (526,4), en ökning med 33,8 procent. Den valutajusterade organiska
tillväxten var 8,5 procent.
• Intäkter från kundkontrakt uppgick till 700,1 MNOK (518,2), en ökning med 35,1 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,0 MNOK (36,3).
• Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 2,4 MNOK (0,0).
• Justerad EBITA uppgick till 59,4 MNOK (43,3), upp 37,2 procent.
• Periodens resultat var 32,6 MNOK (18,2), upp 79,3 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,1 MNOK (34,4).
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,16 NOK (0,10).

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2023
• Norva24 förvärvade NRC Gravco i Oslo vilket tillför 90 MNOK i intäkter och ytterligare befäster Norva24s position i Oslo
med omnejd.
• Henrik Damgaard har tackat ja till ett nytt uppdrag som VD för att annat bolag i en bransch som inte konkurrerar med bolaget, och har därför fattat beslutet att sluta som koncernens VD i juli 2023. Styrelsen har påbörjat arbetet med att hitta en ny VD för Norva24.

Händelser efter rapportperiodens slut
• Mikael Smedborn tillträdde sin position som ny VD för Sverige.

Stark operativ utveckling under Q1 med stark organisk och total tillväxt kombinerad med förbättrad marginal

Under första kvartalet 2023 uppnådde Norva24 en stark total intäktstillväxt på 34 procent, med stöd av en valutajusterad
organisk tillväxt på 9 procent. Q1 är generellt ett kvartal med säsongmässigt lägre aktivitetsnivå jämfört med resterande del av året på grund av vinterväder som påverkar verksamheten. Vi är nöjda med 37% justerad EBITA-tillväxt och ökade marginaler under kvartalet som säsongsmässigt varit i linje med tidligare år.

Justerad EBITA under första kvartalet 2023 uppgick till 59 MNOK, en ökning med 37 procent, och den justerade EBITA-marginalen var 8,4 procent under kvartalet. Vi är fortfarande övertygade om
att Norva24s affärsmodell är motståndskraftig i denna svagare ekonomiska miljö och mot inflation.
Norva24 vill vara en föregångare och även inspirera till miljövänliga lösningar inom UIM-branschen. Vi är stolta över att 44
procent av Norva24s intäkter under 2022 definieras som taxonomiförenliga gröna tjänster. Många av tjänsterna inom vår
kärnverksamhet stärker samhällets förmåga att hantera de utmaningar som klimatförändringarna innebär för det moderna
samhället. UIM är viktigt både för att klara av fler och allvarligare regnoväder och översvämningar samt för att säkerställa rent vatten i samhället utan onödigt svinn. Rent vatten och sanitet är FN:s mål 6 för hållbar utveckling och även det en viktig del av vårt
syfte. Under kvartalet hade vi också ett särskilt fokus på landsnivå på energiförbrukning för uppvärmning. Resultaten har varit goda och under första kvartalet 2023 såg vi en minskning av energiförbrukningen för uppvärmning på koncernnivå.
Kassaflödet från den löpande verksamheten är alltid säsongsmässigt lägre under första kvartalet och uppgick till 45 MNOK,
en förbättring med 31 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

Förvärvsaktiviteten under 2023 fick en lovande start, då Norva24 i januari 2023 slutförde förvärvet av Gravco i Norge, ett
bolag med en lång historia och starka varumärken, som stärker Norva24s närvaro i Oslo-området med omnejd. Gravco hade under 2022 intäkter om 90 MNOK och höga marginaler.
Vi är trygga i vårt utmärkta kassaflöde och starka finansiella ställning, med en nettoskuld under 2,2 ggr LTM justerad EBITDA
pro forma vid första kvartalets slut. Det ger oss ett betydande utrymme i relation till de finansiella kovenanterna i kreditfaciliteten.
Vi har för närvarande 530 MNOK tillgängligt i kreditfaciliteten, vilket medger en fortsatt stark takt för nya förvärv framöver.
De sju förvärv vi har avslutat under de senaste 12 månaderna tillför årliga intäkter om 440 MNOK och gav en förvärvad tillväxt om 20 procent under första kvartalet 2023. Tillsammans med den
starka organiska tillväxten på 9% (valutajusterad), är Norva24 på god väg att nå det finansiella målet på 4,5 miljarder NOK i intäkter år 2025 och justerad EBITA marginal på 14-15% på mellanlång sikt.

De sju bolagen vi har välkomnat till Norva24 koncernen under de senaste 12 månaderna är IRG och Stockholm Relining i Sverige, Thornvig Jensen i Danmark samt Zimmerbeutel, Jutzy och CKS
Berlin i Tyskland, liksom Gravco i Norge. Vi kommer att fortsätta att agera försiktigt och metodiskt i enlighet med vår förvärvsstrategi, med noggrann bedömning och integration av kandidater, för att säkerställa en fortsatt stark organisk utveckling.

Under första kvartalet levererade alla segment en positiv valutajusterad organisk tillväxt. Norge och Danmark uppvisade
dubbelsiffrig valutajusterad organisk tillväxt med 10 procent respektive 11 procent. I Tyskland var den valutajusterade organiska tillväxten 9 procent och i Sverige var den organiska tillväxten 6
procent under första kvartalet.
Den totala intäktstillväxten i Tyskland var också mycket stark och uppgick till 60 procent under första kvartalet till följd av
valutajusterad organisk tillväxt om 9% och förvärvsdriven tillväxt om 40%. Den justerade EBITA-marginalen minskade med 2 procentenheter till 10 procent, på grund av en svagare marginal i förvärvade bolag, och av en svagare organisk marginal.

De förbättringar och det positiva momentumet i den danska verksamheten som observerats under tidigare kvartal fortsatte
under första kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen förbättrades med 6 procentenheter för första kvartalet jämfört med föregående år, vilket återigen bekräftar att Danmark är på rätt väg.
Den organiska tillväxten i Norge var 10 procent, efter en mycket stark valutajusterad organisk tillväxt på 21 procent under
första kvartalet föregående år. Första kvartalet 2022 påverkades tillväxten positivt av orderboken med uppskjutna arbeten efter covid-19. Som ett resultat var den justerade EBITA-marginalen i Norge 13 procent, något svagare än för samma kvartal föregående år. Sverige redovisade en sund justerad EBITA-marginal för första
kvartalet på 9 procent, en uppgång från 5 procent föregående år, ett tecken på starkare organiska marginaler, men också ett tecken på stärkta marginaler i de förvärvade bolagen.
Vår vision kvarstår tydlig och uppnåelig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi
kommer att fortsätta att stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till löftet till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Henrik Damgaard
VD

Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST)

Henrik Damgaard, VD och koncernchef, Dean Zuzic, Group CFO, Stein Yndestad CDO och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum: 23 maj 2023
Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CEST)
Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30 (CEST)
För att delta i konferensen, länken eller ring inn på telefonnumren:

Webbsändning/ telefonkonferens:
https://financialhearings.com/event/45833
Rapporten, presentationen och webcastmed telefonkonferens kommer vara tillgänglig på /www.norva24.com/section/investors/

Kontaktuppgifter
Dean Zuzic, Group CFO
Tel: +47 414 33 560

dean.zuzic@norva24.com
Stein Yndestad, Chief Corporate Development Officer
Tel: +47 916 86 696
stein.yndestad@norva24.com

Sture Stölen, IR-ansvarig
Tel: +46 723 68 65 07
sture.stolen@norva24.com