loading
ENG SVE

Delårsrapport Januari-september 2022

  • Intäkt 612 MNOK (541)
  • EBIT 76,6 MNOK (54,6)
  • Kassaflöde 133,3 MNOK (107,6)

God organisk tillväxt, solida marginaler och starkt operativt kassaflöde under tredje kvartalet

Juli-september 2022
•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 612,0 MNOK (541,0), en ökning med 13,1 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 6,7 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 610,6 MNOK (532,3), en ökning med 14,7 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 76,6 MNOK (54,6).
•   Kvartalet har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 1,1 MNOK (10,7).
•   Justerad EBITA uppgick till 86,7 MNOK (72,5).
•   Periodens resultat var 49,8 MNOK (19,8).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133,3 MNOK (107,6).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,27 NOK (–0,25).

Januari-september 2022
•   De totala rörelseintäkterna uppgick till 1 746,9 MNOK (1 436,4), en ökning med 21,6 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten var 10,7 procent.
•   Intäkter från kundkontrakt uppgick till 1 732,7 MNOK (1 422,7), en ökning med 21,8 procent.
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 176,4 MNOK (117,9).
•   Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 6,7 MNOK (37,0).
•   Justerad EBITA uppgick till 207,5 MNOK (175,6).
•   Periodens resultat var 126,2 MNOK (35,3).
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199,9 MNOK (197,2).
•   Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,69 NOK (–0,16).

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2022
•   Norva24 förvärvade det tyska företaget Zimmerbeutel, en ledande leverantör av underhåll av infrastruktur under mark (UIM-tjänster) i Rhen/Ruhr-området.
•   Norva24-koncernen förvärvade det svenska företaget IRG Rörinspektion. Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom sensorteknologi och digital övervakning utöver de vanliga UIM-tjänsterna.
•   För att stärka koncernledningsgruppen och förbereda för ytterligare expansion kommer koncernens nuvarande CFO Stein Yndestad att bli Group Chief Business Development Officer som rapporterar till VD. Han förblir en del av koncernledningsgruppen. Stein Yndestad kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som koncernens CFO till dess att Dean Zuzic tillträder sin tjänst i februari 2023.
•   Norva24 stärkte sin marknadsställning på Jylland i Danmark genom förvärvet av Thornvig Jensen – ett bolag som har varit verksamt i 100 år.
•   Norva24 stärkte sin position inom relining/rörinfodring på den svenska marknaden genom förvärvet av Stockholm Relining
•   Norva24 undertecknade ett avtal om att förvärva Jutzy. Haustechnik und Service. Förvärvet stärker Norva24s ledande marknadsställning inom UIM i Tyskland och gör Norva24 till en tydlig ledare inom branschen i storstadsområdet Berlin.

Händelser efter rapportperiodens slut
•   Norva24 förvärvade CKS Express Baumanagement GmbH och CKS Rohr Express e.K. (CKS), vilket ytterligare stärker Norva24s ledande marknadsställning inom underhåll av infrastruktur under mark i storstadsområdet Berlin.

Förbättrade marginaler och god tillväxt, organisk och förvärvad, kombinerat med starkt kassaflöde

Jag är nöjd med vår utveckling under tredje kvartalet, vilket bekräftar att vi är på god väg att nå våra finansiella mål till 2025. Under tredje kvartalet 2022 uppnådde Norva24 en stark total intäktstillväxt på 13 procent, med stöd av en god valutajusterad organisk tillväxt på 7 procent. Flera förvärv undertecknades under kvartalet och med en fortsatt omfattande pipeline förväntar vi oss att våra förvärvsaktiviteter även under 2023 kommer att vara väl i nivå med vår plan på medellång sikt. Justerad EBITA för kvartalet var 87 MNOK, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Justerad EBITA-marginal ökade med 0,8 procentenheter till 14 procent under tredje kvartalet 2022.

Norva24s organiska tillväxt på 13 procent och solida EBITA-marginalutveckling under tredje kvartalet bevisar att vår affärsmodell är motståndskraftig i den svagare ekonomiska miljö som råder och står stark i tider med hög inflation. Vart och ett av de tre skandinaviska länderna levererade en fortsatt stark valutajusterad organisk tillväxt med Norge på 9 procent, Danmark på 13 procent och Sverige på 10 procent. Den goda organiska tillväxten drevs av ökad kundaktivitet och allmänna prisökningar. Som vi nämnde i vår rapport för andra kvartalet förväntades en lägre tillväxt i Norge under tredje kvartalet än under första halvåret eftersom de uppdrag som hade skjutits upp på grund av covid-19 under 2020 och 2021 slutfördes under första halvåret 2022. När det gäller den svagare organiska utvecklingen i Tyskland är det viktigt att ha i åtanke att den organiska tillväxten var mycket stark, på 21 procent under tredje kvartalet 2021, vilket ger svåra jämförelsetal under 2022.
Norge fortsatte att leverera en tillfredsställande valutajusterad organisk tillväxt om 9 procent under tredje kvartalet 2022. Den organiska tillväxten drevs av en allmänt höjd aktivitetsnivå och prisjusteringar. Eftersläpningen av uppdrag efter covid-19 bidrog till en mycket hög organisk tillväxt på mer än 20 procent under första halvåret. Uppdragen hade till stor del slutförts under andra kvartalet.

Norge uppvisade också en stark justerad EBITA-marginal på 18 procent under tredje kvartalet 2022, en väsentlig förbättring jämfört med 14 procent 2021.
Liksom under första halvåret uppvisade Sverige en stark organisk tillväxt under tredje kvartalet 2022. Den totala intäktstillväxten i Sverige var också stark och uppgick till 46 procent för årets nio första månader.
Vi är nöjda med att de förbättringar i den danska verksamheten som observerats under tidigare kvartal fortsatte under tredje kvartalet med 13 procent valutajusterad organisk tillväxt och ett positivt EBITA på 5 MNOK. Den justerade EBITA-marginalen förbättrades med 8 procentenheter för niomånadersperioden i år, vilket återigen bekräftar att Danmark är på rätt spår.
Även om tillväxten var lägre till följd av en mycket stark valutajusterad organisk tillväxt på 21 procent under tredje kvartalet 2021 redovisade Tyskland en sund justerad EBITA-marginal för tredje kvartalet på 16 procent, en minskning från 19 procent tredje kvartalet under föregående år, med en utspädningseffekt från förvärv gjorda 2022.
När det gäller förvärv har vi hittills i år slutfört sex förvärv, vilket bekräftar att 2022 som helhet blir ett starkt förvärvsår. Under tredje kvartalet slutfördes tre förvärv.
Det första förvärvet som slutfördes under tredje kvartalet var Thornvig Jensen i Danmark, ett bolag som har varit verksamt i 100 år. Genom förvärvet har vi stärkt vår ställning och ökat vår densitet inom UIM-tjänster på den danska marknaden.
Det andra förvärvet var Stockholm Relining. Förvärvet kompletterar Norva24s tjänsteutbud och gör bolaget till en fullserviceleverantör inom UIM i Stockholmsområdet.
Det tredje förvärvet som slutfördes under tredje kvartalet var Jutzy i Berlin-/Brandenburgområdet, följt av förvärvet av CKS i samma område tidigt under fjärde kvartalet. Tillskottet av dessa båda bolag till Norva24s övriga verksamhet i området stärker Norva24s position som tydlig marknadsledare i det strategiska storstadsområdet, där vi nu har över 300 MNOK i årliga intäkter.

Det är också glädjande att se att kassaflödet från den löpande verksamheten täcker förvärven både under tredje kvartalet och LTM. Vi är därför nöjda med vår sunda finansiella ställning, starka kassaflöde och skuldsättning som, beräknad utifrån villkoren i kreditfaciliteten, proforma fortfarande är under 2,0x justerad EBITDA efter de senaste förvärven.
Vi har förvärvat totalt sex bolag hittills under 2022, vilket tillför årliga intäkter på 350 MNOK. Vi kommer att fortsätta att agera försiktigt och metodiskt i enlighet med vår förvärvsstrategi, med noggrann bedömning och integration av kandidater, för att säkerställa en fortsatt stark organisk utveckling.
Vår vision är tydlig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi kommer att fortsätta att stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till löftet till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Den marknad vi verkar på är icke-cyklisk och vår verksamhet är motståndskraftig eftersom våra tjänster är samhällskritiska och marknadstillväxten drivs av faktorer som en åldrande infrastruktur under mark, ökad reglering och en högre frekvens av extrema väderhändelser på grund av klimatförändringarna. Våra tjänster är avgörande för att samhället ska fungera, och det finns ett behov av dem oberoende av konjunkturcykler och inflatoriska förhållanden.
Vi har en ambitiös digitaliseringsagenda och vi arbetar kontinuerligt med att öka den operativa effektiviteten genom digitalisering. En övervägande majoritet av våra skandinaviska filialer arbetar på samma IT-plattform inklusive ERP-system, Business Intelligence-lösning och orderhanteringsmodul etc. Som en del av denna digitaliseringsstrategi har koncernen nu omkring 500 fordon på samma vagnparks-hanteringssystem inklusive GPS-spårning av fordonen, vilket möjliggör optimering av rutt- och densitetssynergier.

Vi har en tydlig, beprövad och konsekvent förvärvsstrategi, med 39 genomförda förvärv sedan Norva24 grundades. Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden, med en total adresserbar marknad på 140 miljarder norska kronor och Norva24 har en tydlig ledande position i norra Europa, en marknad värderad till 36 miljarder norska kronor, vi är på god väg att nå vårt finansiella mål på 4,5 miljarder norska kronor i intäkter till 2025.
Underhåll av infrastruktur under mark är en avgörande faktor för en hållbar framtid, som presenterades i vår hållbarhetsrapport 2021. Vi behåller fokus på vår kärnverksamhet och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla Norva24s hållbarhetsarbete för att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling för rent vatten, sanitet och ren energi för att ytterligare befästa vår position som en ledande aktör i branschen.

Henrik Damgaard
VD

”Norva24 uppnådde en stark total tillväxt på 13 procent samt en ökad justerad EBITA på 20 procent. Vi är nöjda med de sex genomförda förvärven hittills i år och vår pipeline av förvärvskandidater är fortfarande stark.”

Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna att närvara vid bolagets presentation i Oslo eller webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST).

För att delta i konferensen, följ länken eller ring inn på telefonnumret nedan:
Om du vill närvara fysiskt vid mötet i Stockholm  – Helio GT30 Grev Turegatan 30 Stockholm senast 09.15 (CET).

Webbsändning:
https://financialhearings.com/event/44437
Telefonkonferens:
Uppringningsnummer
DK: +4582333194
SE: +46850558374
UK: +44 3333000804 (UK Pin: 33807300#)
US: +16467224957

For further information contact:
Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-mail: sture.stolen@norva24.com