loading
ENG SVE

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Norva24 Group AB (publ) har idag, den 22 maj 2024, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.Val av styrelse och revisorÅrsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex...

Regulatorisk

Levererar på förvärvsagendan, verksamheten påverkades av färre arbetsdagar under första kvartalet

Delårsrapport Januari–mars 2024 Januari–mars 2024De totala rörelseintäkterna uppgick till 769,9 MNOK (704,6), en ökning med 9,3 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 1,6 procent.Intäkter från avtal med kunder uppgick till 758,9 MNOK (700,1), en ökning med 8,4 procent.Justerad EBITA uppgick till 52,3 MNOK (59,4).Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 2,9 MNOK (2,4).Rörelseresultatet (EBIT)...

Regulatorisk

Norva24 expanderar inom avancerade UIM-tjänster i Danmark genom förvärv av Nordic Powergroup Holding A/S

Norva24 Group AB (publ) (“Norva24”, “bolaget”), marknadsledaren inom UIM-tjänster (Underground Infrastructure Maintenance) i norra Europa, fortsätter att växa genom värdeskapande förvärv. Bolaget annonserar idag förvärvet av den ledande aktören inom marknaden för högtrycksspolning i Danmark, Nordic Powergroup Holding A/S (”NPG”). Genom förvärvet cementerar Norva24 sin position som marknadsledare inom UIM-tjänster på den danska...

Regulatorisk

Rättelse: Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Wrong attachment På god väg att leverera utifrån målen – stabil organisk och förvärvad tillväxt – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde – 46 procent taxonomiförenliga gröna tjänster under 2023 Som den tydliga ledaren på marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Norden och norra Europa har vi en utmärkt position för att ytterligare stärka vår ställning och skapa värde för kunder, lokalsamhällen och...

Regulatorisk

Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

På god väg att leverera utifrån målen – stabil organisk och förvärvad tillväxt – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde – 46 procent taxonomiförenliga gröna tjänster under 2023 Som den tydliga ledaren på marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Norden och norra Europa har vi en utmärkt position för att ytterligare stärka vår ställning och skapa värde för kunder, lokalsamhällen och aktieägare under de...

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORVA24 GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226–2553 (“Norva24” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2024 klockan 14:00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja...

Regulatorisk

Arild Bødal föreslås bli ny ordförande i Norva24 Group AB

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Norva24 Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Norva24”) föreslår att den nuvarande styrelseledamoten Arild Bødal utses till styrelseordförande, eftersom den nuvarande styrelseordföranden Vidar Meum har informerat valberedningen att han vill lämna styrelsen. ”Vi vill tacka Vidar Meum för hans värdefulla bidrag som styrelseordförande i Norva24 sedan 2017. Under denna period har Norva24 vuxit till en...

Regulatorisk

Intäkts- och vinsttillväxten fortsätter

Bokslutskommuniké Januari-december 2023 Oktober-december 2023 De totala rörelseintäkterna uppgick till 855,7 MNOK (719,5), en ökning med 18,9 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 5,2 procent. Intäkter från kundkontrakt uppgick till 854,4 MNOK (712,6), en ökning med 19,9 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 60,0 MNOK (35,3). Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 7,2 MNOK (25,8)....

Regulatorisk

Stein Yndestad utsedd till Chief Financial Officer för Norva24 Group

Stein Yndestad utses till ny Chief Financial Officer (CFO) för Norva24 Group ("Norva24"), från och med den 23 januari 2024. Yndestad är för närvarande Chief Corporate Development Officer och ansvarig för investerarrelationer på Norva24. Dessa funktioner kommer att slås samman i CFO-rollen, under Stein Yndestads ledning. "När vi nu omorganiserar ekonomifunktionen i Norva24 är jag glad att Stein återigen tar ett omfattande ansvar...

Regulatorisk

Förändring i Norva24 valberedning

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Norva24 årsstämma 2024 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget. Med anledning av Briarwood Capital Partners förvärv av aktier motsvarande 5,89 procent av kapitalet har bolagets ägarkrets förändrats. Mot bakgrund av detta har Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, ställt sin plats i valberedningen till förfogande för större...