loading
ENG SVE

Förtydligande avseende beskrivningen av valberedningens förslag till styrelse i svenskspråkig version av kallelsen till Norva24s årsstämma 2022

Kallelsen till Norva24s årsstämma den 31 maj 2022 offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 26 april 2022.

Under punkten 13 på dagordningen i den svenskspråkiga versionen av kallelsen hade styrelseledamoten Ulrika Östlunds namn felaktigt utelämnats. Den engelskspråkiga versionen av kallelsen är korrekt. Valberedningens förslag under punkten 13 på dagordningen innebär följaktligen omval av ledamöterna Vidar Meum (ledamot och ordförande sedan 2017), Arild Bødal (ledamot sedan 2015), Monica Reib (ledamot sedan 2021), Terje Bøvelstad (ledamot sedan 2015), Allan Engström (ledamot sedan 2015), Ulrika Östlund (ledamot sedan 2021), Linus Lundmark (ledamot sedan 2015), Mats Lönnqvist (ledamot sedan 2015) och Einar Nornes (ledamot sedan 2017). Felskrivningen har även korrigerats i den svenskspråkiga versionen av valberedningens förslag och motiverade yttrande.

Norva24s årsstämma kommer att hållas den 31 maj 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Valberedningens förslag finns tillgängligt på Norva24s webbplats och hos bolaget i enlighet med vad som framgår av kallelsen. Redan avlagda poströster gäller fortsatt. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.