loading
ENG SVE

Bokslutskommuniké Januari-december 2021

Regulatorisk

Starkt kvartal med solid tillväxt – både organisk och förvärvad

Oktober-december 2021

 • De totala rörelseintäkterna uppgick till 588,9 MNOK (445,7), en ökning med 32,1%. Den valutajusterade organiska tillväxten var 9,4% och tillväxten från förvärv var 26,6%.
 • Intäkter från kundkontrakt uppgick till 583,6 MNOK (444,0), en ökning med 31,4%.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 75,6 MNOK (46,9), en ökning med 61,2%.
 • Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till 0,8 MNOK (–10,5).
 • Justerad EBITA uppgick till 82,0 MNOK (62,9).
 • Periodens resultat var 50,7 MNOK (13,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 140,2 MNOK (135,0).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,36 NOK (0,09).

VD Henrik Damgaard kommenterar:

“Vår börsnotering i december 2021 var en viktig milstolpe på vår resa mot att bygga ett europeiskt fyrtorn och bli marknadsledande inom underhåll av underjordisk infrastruktur. I och med noteringen anskaffade vi kapital om cirka 900 MNOK, vilket gör det möjligt för oss att öka takten i våra förvärvsaktiviteter. Denna bokslutskommuniké är den första rapporten efter noteringen och den bekräftar att vi är på rätt spår.

Under fjärde kvartalet 2021 uppvisade vår affärsverksamhet en fortsatt stark tillväxt med 9,4% valutajusterad organisk tillväxt och 27% förvärvad tillväxt. De totala rörelseintäkterna ökade med 32% jämfört med fjärde kvartalet förra året, tack vare nyligen genomförda förvärv i Tyskland och Sverige och en sund organisk tillväxt i Norge och Tyskland.

Justerad EBITA var 82 MNOK för det fjärde kvartalet, en ökning med 30% jämfört med föregående år, och den justerade EBITA-marginalen var 14% under det fjärde kvartalet 2021. För helåret ökade justerad EBITA med 22% till 258 MNOK.

Jag är mycket nöjd med utvecklingen i det som i framtiden förväntas bli vår största marknad – Tyskland. I Tyskland redovisar vi en valutajusterad organisk tillväxt om 27% och en tillväxt i totala rörelse-intäkter på närmare 80% under fjärde kvartalet och 126% för helåret. Detta starka resultat drevs också av förvärvad tillväxt på 60% under fjärde kvartalet genom de senaste förvärven.

Vårt förvärv av Mayer Kanalmanagement i april 2021 har bidragit till en stärkt marknadsposition i Berlin. Decker Group förvärvades i juni och har med sitt läge i Hamburg säkrat vår ledande position i norra Tyskland. Utvecklingen i Tyskland är mycket tillfredsställande och ett bevis på vår förmåga att genomföra vår förvärvsstrategi i norra Europa. Justerad EBITA i Tyskland under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 36 MNOK jämfört med 17 MNOK under fjärde kvartalet 2020.

Det var också positivt att se att de tecken på förbättringar som vi upplevde i den danska verksamheten under de första kvartalen omvandlades till en positiv valutajusterad organisk tillväxt och en förbättrad justerad EBITA under fjärde kvartalet. Valutajusterad tillväxt under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 1% och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5%, jämfört med negativ lönsamhet under fjärde kvartalet 2020. Den tydliga förbättringen är ett resultat av de initiativ som genomförts. Utvecklingen i Danmark under fjärde kvartalet bekräftar vår uppfattning att Danmark kan förbättra sig justerade EBITA från och med 2022.

Från och med den 1 januari 2022 har vi genomfört avtalsenliga prishöjningar i linje med relevanta inflationsindex. Som många andra bolag har Norva24 haft högre transportkostnader under 2021, främst på grund av ökade bränslekostnader och energipriser. Prishöjningarna förväntas kompensera för de flesta av dessa kostnads-ökningar framöver, så vi upplever att vi har ett bra skydd mot en potentiellt högre inflation.

Sammanfattningsvis har vi förvärvat totalt elva företag under de senaste ett och ett halvt åren, vilket har tillfört intäkter på cirka 550 MNOK. Vi gjorde en paus i förvärven under andra halvåret 2021 på grund av börsnoteringsprocessen. När vi nu går in i 2022 är vår pipeline av förvärvskandidater stark och vi förväntar oss goda aktivitetsnivåer inom förvärv under 2022. Vår vision är tydlig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av underjordisk infrastruktur (UIM) i Europa. Vi fortsätter att stärka vår position genom både förvärv och organisk tillväxt för att fullt ut leva upp till vårt motto: ”Vi hjälper alltid!”
Vi är verksamma i en konjunkturoberoende och samhällsviktig bransch där marknadstillväxten bland annat drivs av åldrande infrastruktur under mark, ökad reglering och klimatförändringar. Vi har en tydlig och beprövad konsekvent förvärvsstrategi, med 32 genomförda förvärv sedan Norva24 grundades. Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden – en total adresserbar marknad på 140 miljarder norska kronor. Med en stor pipeline av potentiella för-värvskandidater, flera pågående dialoger och förbättrad förvärvs-kapacitet efter börsintroduktionen är vi på god väg att nå vårt finansiella mål om 4,5 miljarder norska kronor i totala intäkter 2025.

Våra tjänster är kritiska för att samhället ska fungera och behövs oavsett omständigheterna. Hela Norva24-teamet har bistått våra kunder dygnet runt, alla veckans dagar genom hela pandemin 2020 och 2021. Norva24s kärnvärderingar är tillit & passion, och under pandemiåren har våra medarbetare verkligen visat hur djupt förankrade dessa värderingar är i organisationen. Oavsett vilka omständigheter eller restriktioner våra team stötte på lyckades de hitta lösningar och hjälpa våra kunder. Jag vill tacka våra med-
arbetare för att de har utfört ett enastående jobb åt våra kunder.

Vårt underhåll av infrastruktur under mark är en avgörande faktor för en hållbar framtid. På grund av klimatförändringarna, med mer extrema väderförhållanden, ökar behovet och betydelsen av Norva24s tjänster. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla Norva24s hållbarhetsarbete och för att säkra positionen som ledande aktör inom vår bransch, baserat på FN:s globala mål för hållbar utveckling för rent vatten och sanitet och ren energi.”

Detta är information som Norva24-koncernen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedan kontaktpersonens försorg.

Webcast med teleconference at 09.30 (CET)

Webcast:
https://tv.streamfabriken.com/norva-24-q4-2021

Teleconference:

 • SE: +46850558374
 • UK: +443333009031
 • US: +16467224956
 • DE: +4969222239166

Kontaktuppgifter

Stein Yndestad, CFO
Tel: +47 916 86 696
stein.yndestad@norva24.com

Sture Stölen, IR-ansvarig
Tel: +46 723 68 65 07
sture.stolen@norva24.com
ir@norva24.com