loading
ENG SVE

Etik och antikorruption

Medarbetarna i Norva24-koncernen ställs ibland inför besvärliga situationer och det är viktigt att sådana situationer hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Norva24s allmänna värderingar.

Vi uppträder professionellt i konkurrenssituationer

Vi deltar i en öppen och rättvis konkurrens och hanterar alla våra affärsrelationer med integritet och professionalitet. Vi tillåter ingen form av prissamverkan eller missbruk av vår marknadsställning. Vi stödjer rättvis och fri konkurrens genom professionell uppföljning av upphandlingar, anbud och kontrakt.

Det innebär att vi undviker att tala med konkurrenter om priser och villkor eller annan konfidentiell information. Vi är försiktiga när vi refererar till konkurrerande produkter och tjänster i samtal med kunder och tänker på vad som är god affärsetik i den aktuella situationen. Vi undviker att kritisera konkurrenter eller påverka en förhandlingssituation.

Vi erbjuder rättvisa och konkurrenskraftiga villkor till nya företag som vill ingå i vår affärsmodell, och vi underlättar tillväxt och utveckling där vi är verksamma.

I vår ansträngning att nå framgång för vårt företag får vi enbart söka konkurrensfördelar på laglig väg. Vi får inte agera på ett sätt som hämmar den fria marknaden och vi får inte utbyta information eller ingå avtal eller överenskommelser med konkurrenter, kunder, leverantörer eller tredje parter på ett sätt som otillbörligt påverkar forskning, utveckling, marknadsföring, försäljning, distribution eller rutiner för ersättning till anställda eller som omfattar samarbete vid budgivning eller bojkotter. Det är förbjudet att diskutera eller kommunicera med en konkurrent om prissättning eller någon annan fråga som rör prissättning, däribland kostnader, kreditvillkor, uppdelning av marknader, geografiska regioner, kunder eller verksamhetsgrenar.

Om vi som företag har en dominerande ställning kan konkurrenslagstiftningen ålägga oss som företag ett särskilt ansvar att inte missbruka vår ställning för att utestänga konkurrenter eller utnyttja kunderna. Vi får endast kommunicera med våra konkurrenter när det finns ett lagligt, affärsmässigt skäl till det.

Nej till mutor och otillbörlig påverkan

Linjen mellan mutor och representation/kundvård kan vara otydlig. Det finns många gråzoner, men vi ska inte ”tänja på gränserna”. Vi ska istället vara medvetna om varningssignaler så att vi kan undvika olyckliga situationer.

En allmän regel är att vi inte ska ge eller ta emot gåvor från kunder, leverantörer eller andra, eftersom gåvor lätt kan ses som ett försök att påverka utgången av en affärs- relation. Ett undantag till den allmänna regeln är att mindre gåvor av lågt värde accepteras.

Emellertid är det inte enbart gåvans värde som spelar roll, utan i vilket sammanhang den ges och vilken objektiv risk för otillbörlig påverkan det finns. Alltså måste det göras en övergripande bedömning av alla faktorer i det enskilda fallet för att avgöra om en gåva kan accepteras eller inte.

Det är naturligtvis också strängt förbjudet att be om gåvor av något slag. Inbjudningar till affärsluncher och andra affärsevenemang kan accepteras så länge de är av rimligt värde och inträffar på tillfällig basis.

När det gäller medarbetarnas deltagande i nätverksträffar måste detta noga utvärderas från fall till fall. Deltagande i sådana träffar måste vara av yrkesmässig art och ske på ett öppet sätt.

När du bestämmer om du bör gå på en nätverksträff eller inte bör fokus ligga på om träffen har ett yrkesmässigt syfte eller inte. Deltagandet ska inte påverka förmågan att uppträda professionellt. Kostnaderna för resa och logi som organiseras av en kund eller leverantör täcks av Norva24 och kan i vissa länder ses som en skatteförmån för medarbetaren.

Vi frågar alltid om vi är osäkra.